Comunicate

FAIR – MediaSind se alătură demersului autorilor europeni pentru adoptarea Directivei UE privind drepturile de autor

postat 4 sept. 2018, 04:20 de Office Mediasind   [ actualizat la 4 sept. 2018, 04:24 ]

Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, organizaţia reprezentativă din România în sectorul Cultură şi Mass-Media, afiliată la Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, Federaţia Internaţională a Muzicienilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi la UNI Global Union, se alătură  demersului organizaţiilor europene, de susţinere a Directivei UE privind drepturile de autor.

FAIR-MediaSind cere europarlamentarilor români să voteze adoptarea dispozițiilor capitolului 3 din directiva care protejează și îmbunătățeşte situația autorilor. Aceste  condiții sunt necesare pentru a promova libertatea de exprimare şi dreptul publicului de a se bucura de o varietate de creații.

Biroul Executiv al Federaţiei Cultură şi Mass-media FAIR – MediaSind

Bucureşti, 4 septembrie 2018

Federation Culture and Media FAIR-MediaSind, a representative organization from Romania in the culture and media sector, affiliated to the International Federation of Journalists, International Musicians Federation, International Federation of Actors, the European Federation of Journalists and UNI Global Union, join the European organisations ' support for the EU Copyright Directive.

FAIR-MediaSind requires Romanian MEPs to vote to adopt the provisions of Chapter 3 of the directive which protects and improves the situation of authors. These conditions are necessary to promote freedom of expression and the public's right to enjoy a variety of creations.

The Executive Office of the FAIR – MediaSind
Bucharest, 4 september 2018

 
 
 

Declarația Autorilor Europeni în sprijinul Directivei privind drepturile de autor

Subsemnatele organizații de autori - scriitori, jurnaliști, scenariști, regizori și compozitori - vă îndeamnă să sprijiniți adoptarea cu succes a propunerii de directivă privind drepturile de autor pe piața digitală. Aceasta reprezintă o oportunitate care apare o dată la zece ani, de a îmbunătăți situația autorilor, consolidând astfel comunitatea creativă europeană și bogăția noastră culturală în era digitală. Europa este leagănul drepturilor autorului: nu trebuie să-și întoarcă spatele valorilor istorice și viitorului său creativ în era digitală.

În urma ultimelor alegeri europene, Comisia Europeană, Parlamentul European și statele membre au ajuns la concluzia că Uniunea Europeană are responsabilitatea esențială de a promova remunerarea corectă a creatorilor, inclusiv online, deoarece:

- Mediul online are o importanță esențială pentru viitorul european, în special pentru industriile culturale și creative din Europa, care creează valoare adăugată de 509 de miliarde de Euro pentru PIB, oferă 7,5% din forța de muncă a UE și contribuie în mod semnificativ la economia UE, prin ocuparea forței de muncă, investiții, creștere, inovare și competitivitate la scară globală.

- Lucrările creative, fiind cumpărate și vândute cu un asemenea succes economic enorm, sunt produsul minții creative al autorilor Europei, totuși carierele lor sunt nesustenabile, extrem de instabile și, de cele mai multe ori, slab remunerate.

- Mai mult, inovarea tehnologică a trimis o mare parte din structurile stabilite pentru distribuirea conținutului cultural într-o stare de dezordine, reducând în permanență capacitatea autorilor de a genera venituri din utilizarea operelor lor.

După ani de dezbateri, Comisia Europeană, statele membre și o mare majoritate a europarlamentarilor au sprijinit principalele dispoziții privind transparența, destinate să consolideze puterea de negociere a autorilor și să îmbunătățească renumerația în contracte (capitolul 3 din directivă).

Această directivă este acum amenințată, deoarece unii susțin că va "cenzura internetul" și va amenința libertatea de exprimare. Autorii sunt la originea lanțului valoric al drepturilor de autor, iar libertatea de exprimare este piatra de temelie a creativității: nu am putut susține o legislație care să o limiteze în nici un fel.

Dispozițiile capitolului 3 din directivă care protejează și îmbunătățesc situația autorilor sunt condiții necesare pentru a promova libertatea de exprimare: o precondiție pentru dreptul publicului de a se bucura de o varietate de creații este că aceștia pot să-și câștige existența din munca lor. Prin urmare, solicităm deputaților europeni

să adopte capitolul 3 în versiunea raportului JURI, care este rezultatul unui consens politic nepartizan.

Acum este momentul ca UE să trimită un semnal puternic generațiilor viitoare care doresc să creeze și să fie remunerate în mod echitabil pentru creațiile lor. Renunțarea la directivă prin amânarea adoptării acesteia ar constitui ratarea de neiertat a unei oportunități rare de a împuternici comunitatea creativă în era digitală și ar marca un regres fără precedent pentru toți creatorii din Europa și din întreaga lume, în beneficiul exclusiv al platformelor online globale.

Acum este momentul să acționăm, să sprijinim în mod eficient creatorii Europei și să construim un viitor durabil pentru diversitatea culturală a Europei.

Faceți alegerea corectă și adoptați fără întârziere Directiva privind drepturile de autor!

 


A Europe fit for the next generation of creators
European Authors’ statement in support of the Copyright Directive

The undersigned organisations of authors - writers, journalists, screenwriters, filmmakers, composers and songwriters - urge you to support the successful adoption of the proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market. It represents a once in a decade opportunity to improve the situation of authors, thereby strengthening the European creative community and our cultural wealth in the digital era. Europe is the cradle of author’s rights: it must not turn its back on both its historical values and on its creative future in the digital era.
 
Since the last European elections, the European Commission, the European Parliament and Member States concluded that the European Union has an essential responsibility to promote fair remuneration for creators, including online, because:  

- The online world is of key importance to the European future, especially for Europe’s cultural and creative industries, which create EUR 509 billion in value added to the GDP, provide 7.5 % of the EU’s work force and significantly contribute to the EU economy in terms of employment, investment, growth, innovation and competitiveness on a global scale.

- Creative works, being bought and sold with such enormous economic success, are the product of the creative minds of Europe’s authors, yet  their careers are barely sustainable, extremely unstable and they are in the vast majority poorly remunerated.

- In addition, technological innovation has thrown much of the established structures for the distribution of cultural content into disarray, reducing further authors’ capacity to generate income from the use of their works. 
 After years of debate and discussion, the European Commission, Member States and a wide majority of MEPs have supported key transparency provisions intended to strengthen authors’ bargaining power and improve their remuneration in contracts (Chapter 3 of the Directive). 

This Directive is now under threat, as some claim that this Directive will “censor the Internet” and threaten freedom of expression. Authors are at the very origin of the copyright value chain, and freedom of expression is the cornerstone of creativity: we could not support a legislation that would limit it in any way. The Directive’s chapter 3’s provisions that protect and improve the situation of authors are necessary conditions to foster freedom of expression: a precondition for the right of audiences to enjoy diverse creative work is that authors are able to make a living from their work. We therefore urge MEPs to adopt Chapter 3 in its JURI report version, which is the result of a non-partisan political consensus.

It is now time for the EU to send a strong signal to future generations who want to create and be fairly remunerated for their creations. Throwing the Directive away by postponing its adoption would be an appalling missed opportunity to empower the creative community in the digital era, and an unprecedented setback for all creators in Europe and across the world, to the sole benefit of global online platforms. 
It is now time to act, effectively support Europe's creators, and build a sustainable future for Europe's cultural diversity. 

Make the right choice and adopt the Copyright Directive without further delay!  

FIJ condamnă atacurile forţelor de ordine asupra jurnaliştilor din România

postat 16 aug. 2018, 00:33 de Office Mediasind   [ actualizat la 16 aug. 2018, 00:34 ]

Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor - FIJ s-a  solidarizat cu afiliatul său din România, MediaSind, în condamnarea atacurilor fizice ale forţelor de ordine din România asupra jurnaliştilor.

Conform unui raport al Centrului Independent pentru Jurnalism din 10 august 2018, jandarmii au atacat fizic şi verbal un număr de jurnalişti români. Printre aceştia, Ioana Moldovan de la Documentaria, Robert Mihăilescu de la Hotnews şi corespondentul DW în România, Cristi Ştefănescu. Echipamentul media a fost lovit şi deteriorat şi telefoanele mobile ale jurnaliştilor confiscate. Agresiunile au avut loc în zona rezervată pentru presă.

MediaSind a afirmat că “atitudinea publică a Jandarmeriei este inexplicabilă….instituţiile de stat au obligaţia, în conformitatea cu preveerile Constituţiei României şi convenţiile internaţionale semnate de România, să protejeze jurnaliştii care lucrează în situaţii de risc. Doar respectând acest deziderat este garantată libertatea de expresie.”

Conform MediaSind, au fost numeroase cazuri în care jurnaliştii au fost răniţi în timp ce-şi făceau meseria, scriind de la proteste şi despre acţiunile jandarmilor.

Secretarul general IFJ, Anthony Bellanger, a condamnat cu putere agresiunile poliţiştilor asupra jurnaliştilor. «Cerem urgent autorităţilor române să investigheze imediat aceste acţiuni ilegale şi să sancţioneze deopotrivă jandarmii şi pe aceia care au dat ordinele», a spus acesta.

Pentru mai multe informaţii,  contactaţi  FIJ la  + 32 2 235 22 16

IFJ reprezintă  peste  600,000 jurnalişti din 146 ţări

Sursa: IFJ

SRJ MediaSind condamnă brutalitatea cu care jandarmii au molestat jurnaliştii la protestele din Bucureşti

postat 14 aug. 2018, 00:25 de Office Mediasind   [ actualizat la 14 aug. 2018, 09:04 ]

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-13/foto%20silviu%20matei%202.jpg
UPDATE: Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor reacţionează şi sesizează Consiliul Europei:

Vezi  reacţia FIJ-FEJ şi Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, membru fondator al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind – organizaţie afiliată la Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, condamnă acţiunile jandarmilor care, în ziua de 10 august 2018, au agresat fizic şi verbal jurnalişti, aflaţi în exerciţiul funcţiunii.

SRJ MediaSind atrage atenţia că rolul jurnaliştilor este de a informa publicul iar instituţiile stautului au obligaţia, în conformitate cu prevederile Constituţiei României şi a Convenţiilor internaţionale la care România a aderat, să protejeze lucrătorii din mass-media, atunci când aceştia îşi desfăşoară activitatea în situaţii de risc. Doar respectând acest deziderat, este garantată libertatea de exprimare a jurnaliştilor.

Din acest motiv, SRJ MediaSind consideră că acţiunile jandarmilor care au atacat în mod brutal jurnalişti aflaţi în misiune, trebuie urgent sancţionate. În consecinţă, SRJ MediaSind solicită instituţiilor abilitate să ancheteze cu celeritate atât pe jandarmii care au acţionat ilegal, dar şi pe cei care au dat ordinele respective.

Centrul pentru Jurnalism Independent a documentat cazuri în care, în seara zilei de 10 august 2018,  jandarmii au atacat jurnalişti. Prezentăm câteva exemple:

Robert Mihăilescu, jurnalist Hotnews.ro

“Transmiteam LIVE intervenția jandarmilor. Bărbatul în alb m-a prins de mână și mi-a smuls telefonul. I-am strigat că sunt ziarist și am ridicat mâinile deasupra capului, cu legitimația care se afla la gât ridicată în aer. Bărbatul m-a tras în mijlocul jandarmilor cărora le-a spus: ‘Luați-l și pe ăsta’. Unul dintre jandarmi m-a lovit cu pumnul și m-a împins în spatele cordonului în timp ce un alt jandarm mi-a mai dat un picior în spate. I-am cerut să îmi dea telefonul înapoi, spunându-le din nou că sunt ziarist. Un jandarm m-a înjurat și m-a lovit cu piciorul. În acest timp, un alt jandarm zdrobea de asfalt telefonul meu”.

Ioana Moldovan, fotojurnalist Documentaria.ro

“Văzând jandarmii în fugă, am ridicat mâinile sus, aparatul într-o mână și legitimația de presă la vedere în cealaltă. Eram singură în acea zonă. Dintr-un grup mic de jandarmi de lângă mine, unul s-a apropiat și mi-a dat un jet de gaz din butelie direct în ochi de la o distanță de câțiva centimetri. Nu mai vedeam mare lucru. Trecând pe lângă ei le-am zis:

– Mi-ați dat direct în ochi.

A venit răspunsul unuia dintre ei:

-„Și ce voiai, să te f*t? Proasta dracu’, cine te-a pus să vii să faci poze?”

Cristi Stefănescu, corespondent DW

“Am stat câteva zeci de secunde în genunchi, pe asfaltul ud, așteptând să-mi treacă durerile, iar când am deschis ochii am văzut în fața mea mai multe perechi de cizme (..). M-am ridicat și le-am arătat legitimația de jurnalist. Unul dintre ei m-a apucat de un umăr, un altul și-a proptit scutul în celălalt umăr, păreau indeciși dacă să mă împingă înspre în afara pieței sau să mă îndepărteze din calea lor. Un al treilea a ridicat brațul cu pulanul și mi-a fluturat ochelarii de pe nas, strigând „Ia mai lăsați-mă cu presa”. Deveniseră mai curajoși decât colegii lor din colțul cu huligani al pieței. Secvența finală a incidentului a fost un fel de miuță cu mine între vreo trei sau patru scuturi, înainte ca un incident petrecut undeva spre intrarea pe Șoseaua Kiseleff să-i solicite și oblige să mă ignore. ”

Silviu Matei, fotojurnalist Agerpres, (membru SRJ MediaSind)

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-13/foto%20silviu%20matei.jpg

“Și pe noi, cei de la presă, ne-au luat la șuturi, așa fără motiv, doar pentru că ne aflam acolo ca să ne facem meseria. Unul cu care m-am certat pentru că am vrut să fac o faptă bună, adică să ridic un trepied de tv care căzuse pe jos, m-a luat la șuturi și voia să dea cu scutul, dar și cu bastonul în mine, deși îi spuneam ce vreau să fac și îi arătam și legitimația de presă în același timp. Știti ce mi-a spus… Că “mă p**ș pe legitimația ta… Menționez că stăteam în zona rezervată presei, acolo unde erau carele de tv.”

Pe lângă aceste situații, au existat și numeroase cazuri de jurnaliști răniți în timp ce își făceau meseria, documentând protestele și intervenția jandarmilor.

Însemnele de presă – indiferent de forma în care se prezintă (carnet, card, badge, vestă inscripționată) – sunt singurele care pot atesta calitatea de jurnalist a unei persoane. Expunerea la vedere a însemnelor de presă este una dintre primele reguli ale oricărui jurnalist care participă, în calitate profesională, la evenimente, cu atât mai mult la cele cu potențial conflictual. O atare expunere are tocmai menirea de a semnala participanților faptul că persoana respectivă se află pe teren în exercițiul funcțiunii, pentru a informa publicul. De aceea sunt cu atât mai greu de înțeles și justificat agresiunile jandarmilor împotriva jurnaliștilor, unele dintre ele petrecându-se chiar în zona rezervată presei. Mai mult, chiar și atunci când a existat dialog cu forțele de ordine, iar jurnaliștii și-au făcut cunoscută identitatea profesională, agresiunile au continuat, uneori chiar s-au agravat.

În Declarația de la Medellin privind asigurarea siguranței jurnaliștilor și combaterea impunității, UNESCO cheamă statele membre “să informeze și să pregătească forțele armate și de poliție pentru a respecta și promova siguranța jurnaliștilor în situații de risc și a se asigura că jurnaliștii pot lucra în deplină siguranță pe teritoriul lor”. – precizează CJI.

În aceste condiţii, este inexplicabilă atitudinea publică a Jandarmeriei. Purtătorul său de cuvânt a considerat ca fiind îndreptăţite acţiunile brutale ale jandarmilor împotriva jurnaliştilor,  motivând că aceştia trebuie să se supună aceloraşi reguli ca toţi participanţii la protest.

SRJ MediaSind

                                                                    Bucureşti, 14 august 2018

Credit foto: Silviu Matei, AGERPRES

 MediaSind condemns the brutality that the gendarmes used in order to molest the journalists

Romanian Trade Union of Journalists MediaSind, a founding member of the Federation of Culture and Mass Media FAIR-MediaSind, an affiliated organization to the International Federation of Journalists and to the European Federation of Journalists, condemns the actions of the gendarmes who, on August 10, 2018, have physically and verbally aggressed journalists , on duty.

MediaSind draws attention that the role of journalists is to inform the public. The state institutions have the obligation, in accordance with the provisions of the Romanian Constitution and international conventions to which Romania has joined, to protect media workers when they are operating in situations of risk. Only by respecting this goal, is the freedom of expression of journalists guaranteed.

For this reason,  MediaSind believes that the actions of the gendarmes who brutally attacked journalists on mission must be urgently sanctioned. As a result,  MediaSind asks the competent institutions to investigate right away both the gendarmes who acted illegally, and those who gave the orders.

The Center for Independent Journalism has released information about  cases in which, on the evening of August 10, 2018, the gendarmes attacked journalists. Here are some examples:

Robert Mihăilescu, journalist Hotnews.ro

"We were broadcasting the gendarmes' intervention. The  man dressed in white grabbed my hand and tore my phone out. I cried out that I was a journalist, and I raised my hands above my head, with the card that was hanging at my neck  in the air. The man dragged me in the middle of the gendarmes to whom he said: 'Take this one too.' One of the gendarmes hit me with his  fist and pushed me behind the cord, while another gendarme hit me with his leg in the back. I asked him to give my phone back, telling him again that I was a journalist. A gendarme cursed me and kicked me. Meanwhile, another gendarme crushed my phone on the asphalt. "

Ioana Moldovan, photo journalist Documentaria.ro

"Seeing the gendarmes fleeing, I raised my hands up, the device in one hand and the press card at sight, in the other. I was alone in that area. From a small group of gendarmes beside me, one came out and gave me a gas jet from the cylinder directly into my eyes a few centimeters away. I could not see much. Passing beside him, I said :

- You got me right in the eye.

The answer came from one of them:

- And what did you want,  to f*ck you? Poor stupid, who made you come and take pictures? "

Cristi Stefanescu, DW correspondent

"I stood for a few seconds on my knees, on the wet asphalt, waiting for my pain to pass, and when I opened my eyes I saw several pairs of boots in front of me. I got up and showed them my ID card. One of them grabbed my shoulder, another put his shield on my other shoulder, and seemed indecisive to push me out of the market or to move me away from their path. A third one lifted his arm and waved my glasses on my nose, shouting, "Spare me with the press." They had become more courageous than their colleagues in the corner of the market hooligans. The final sequence of the incident was a kind of little game with me between three or four shields. Only when an incident took place somewhere down Kiseleff Road they ignored me. "

Silviu Matei, photojournalist Agerpres, (MediaSind member)

"And we, the press, we took the kicks, with no reason, just because we were there to do our job. The one I fought with  because I wanted to do a good job, that is, to pick up a TV tripod that had fallen on the floor, started to kick me and wanted to hit me with the shield, also with his stick  though I was telling him what I wanted to do and showed him the press card at the same time. You know what he said to me ... "I'm pi***ng on your ID ... I'm mentioning that I was sitting in the reserved area of the press, where the TV ob vans were."

In addition to these situations, there have been numerous cases of journalists wounded while doing their job, reporting about the protests and about the intervention of the gendarmes.

The press signs - regardless of the form in which they are presented (card, card, badge, inscribed vest) - are the only ones that can attest to the journalist quality of a person. Exposure to media stamps is one of the first rules of any journalist who, in professional quality, takes part at events, especially to those ones with potential conflicts. Such exposure is precisely the intention to signal to the participants that the person is on the ground in the exercise of his duties in order to inform the public. That is why it is more difficult to understand and justify the gendarmes' aggressions against journalists, especially the aggressions which took place in the area reserved to the press. Moreover, even when there was a dialogue with the police and the  journalists made their professional identity known, the aggressions still continued, sometimes even become worse.

In the Medellin Declaration on Ensuring the Safety of Journalists and Combating Impunity, UNESCO calls on Member States "to inform and prepare the armed forces and the police to respect and promote the safety of journalists at risk and to ensure that journalists can work safely on their territory ". - says CJI.

Under these circumstances, the Gendarmerie's public attitude is inexplicable. The Spokesman considered the gendarmes' brutal actions against journalists justified, motivating that the press must obey the same rules as all the participants in the protest.


SRJ MediaSind                                                                                        Bucharest, August 14, 2018


 

 

 

                    

 

Adunarea Generală a Federației Europene a Jurnaliștilor 2018 - Our precarity is your disinformation!

postat 6 iun. 2018, 05:07 de Office Mediasind   [ actualizat la 6 iun. 2018, 05:11 ]

 
Adunarea  Generală a Federației Europene a Jurnaliștilor  și-a început astăzi, 6 iunie 2018, lucrările, la Lisabona, Portugalia, sub motto-ul Our precarity is your disinformation - Instabilitatea noastră este dezinformarea voastră. La eveniment participă delegați din cele 44 de organizații  naționale afiliate la cea mai mare organizație europeană din mass-media, care cuprinde peste 320 000 de jurnaliști.

Delegații prezenți vor dezbate și vor lua decizii privind soarta jurnalismului în Europa, profesionalizarea breslei, apărarea drepturilor de muncă și a celor profesionale. De asemenea, vor fi votate rezoluții privind sancționarea unor abuzuri împotriva libertății de exprimare și a drepturilor jurnaliștilor.

Anul trecut Adunarea Generală A FEJ a avut loc la București, organizată cu sprijinul Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind în parteneriat cu Agenția Națională de Presă AGERPRES, sub motto-ul Journalists under pressure - Jurnaliști sub presiune.

Departament Comunicare FAIR -MediaSind

Lisabona, Portugalia, 6 iunie 2018

În imagine: Cristinel Godinac, președintele Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind, Ricardo Gutierrez, Secretarul General al Federației Europene a Jurnaliștilor și Leonard Pădureț, președintele Federației Cultură și Mass-Media 
FAIR-MediaSind

FAIR-MediaSind a semnat Contractul Colectiv de Muncă în Opera Naţională Bucureşti!

postat 29 mai 2018, 00:30 de Office Mediasind   [ actualizat la 29 mai 2018, 00:36 ]

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti
a înregistrat  Contractul colectiv de muncă al Operei Naţionale Bucureşti, document esenţial pentru reglementarea relaţiilor de serviciu din această prestigioasă instituţie de cultură. Contractul a fost semnat de Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind împreună cu conducerea Operei Naţionale şi 
conţine reglementări importante pentru un climat normal de muncă, norme profesionale, dar şi drepturi fundamentale care garantează securitatea locurilor de muncă ale angajaţilor teatrului. Acum drepturile tuturor angajaţilor sunt garantate printr-un contract care nu poate să fie modificat decât cu acordul partenerilor sociali. 


Până în acest moment, Federaţia FAIR - MediaSind a negociat contracte colective de muncă sau se află în proceduri deschise de negociere  în mai multe instituţii din domeniu, printre care se află Teatrul Naţional Cluj Napoca, Filarmonica de Stat din Sibiu, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, Teatrul Muzical "Nae Leonard" din Galaţi, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Teatrul German din Timişoara, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, Filarmonica de Stat Arad, Filarmonica de Stat "Paul Constantinescu" din Ploiești, Filarmonica de Stat  Târgu Mureș, Opera Română Craiova și Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală - INCFC.

Federaţia FAIR-MediaSind este singura organizaţie reprezentativă, conform legii, la nivel de sector Cultură şi Mass-Media, fiind membră cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Muzicienilor, Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor, Federaţiei Internaţionale a Actorilor, CSN Meridian, UNI Global UNION şi Federaţiei Europene a Jurnaliştilor.

 Departament Comunicare FAIR-MediaSind

                                                                                                                         Bucureşti,29 mai 2018

FAIR-MediaSind suspendă acţiunile greviste în urma semnării Acordului cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

postat 20 mai 2018, 23:43 de Office Mediasind   [ actualizat la 20 mai 2018, 23:44 ]

În urma consultării organizaţiilor afiliate, privind semnarea unui Acord cu conducerea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind a decis suspendarea acţiunilor greviste programate a fi declanşate în perioada următoare.

Acordul, semnat, pe deoparte, de ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale,  George Ivaşcu, de secretarii de stat, de secretarul general al MCIN  şi de către preşedintele FAIR-MediaSind, Leonard Pădureţ, alături de Cristinel Godinac, preşedinte executiv, prevede următoarele:

Art.1. Părţile vor iniţia demersurile necesare în vederea completării și modificării Legii salarizarii unitare a personalului bugetar nr 153/2017, în sensul eliminării diminuărilor salariale care au intervenit de la 1 Ianuarie 2018 precum și eliminarea discriminărilor și a ierarhiilor profesionale introduse în mod arbitrar, prin anexa nr III a legii.
Termen: 30 zile.

Art.2
Părţile vor iniţia demersurile necesare pentru adoptarea în regim de urgență, prin Hotărâre de Guvern, a Regulamentului - cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal și marimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare “CULTURĂ”, conform art. 32 din Legea nr 153/2017 și care să includă toate funcțiile din aceste instituții: artistice, tehnice și administrative, inclusiv funcțiile comune. 
Termen: 30 zile.
 
Art.3 Părţile se angajează să iniţieze începerea negocierilor în vederea încheierii Contractului Colectiv de Muncă la nivel de grupuri de unităţi. 
Termen 15 zile.

Art.4.  Părţile convin să iniţieze demersurile pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 Termen 30 zile.

Art.5 Părţile convin să iniţieze demersurile pentru reorganizarea sistemului de subordonare și finanțare a instituțiilor de cultură. 
Termen 30 zile.

Art.6 Părţile convin să facă toate demersurile necesare pentru redeschiderea sălii de spectacole a Teatrului Național de Operetă și Muzical ”Ion Dacian” din Bdul. Octavian Goga nr. 1.

Art.7 Părţile convin să iniţieze demersurile necesare pentru deblocarea, prin memorandum depus la Guvern, a posturilor vacante din instituțiile de cultură și mass-media. 
Termen 30 zile.

Art.8 Identificarea şi implicarea instituţiilor din cultură şi mass-media în care Federaţia FAIR-MediaSind are organizaţii affiliate, în proiectele şi programele Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, privind rolul culturii în dezvoltarea societăţii, în programe de formare profesională şi proiecte europene destinate angajaţilor şi angajatorilor din Cultură şi Mass-Media.
Termen permanent.

Art.9 Pe perioada prezentului ACORD, Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind se obligă să suspende acţiunile de protest programate.

Art.10 Prezentul ACORD se încheie pe o perioadă de un an de la data semnării, cu posibilitatea de prelungire.

FAIR-MediaSind, singura organizaţie reprezentativă din sectorul Cultură şi Mass-Media, va urmări ca toate punctele din Acord să fie finalizate în termenele negociate, pentru ca problemele tuturor celor care lucrează în acest important domeniu de activitate să fie soluţionate.

Totodată, FAIR-MediaSind mulţumeşte tuturor membrilor care au dovedit curaj, semnând pentru declanşarea grevei generale în sectorul Cultură şi Mass-Media. Ne folosim de acest prilej pentru a mulțumi tuturor organizaţiilor afiliate care, încă odată, au dat dovadă de solidaritate. Trebuie să remarcăm faptul că este pentru prima data când angajaţii din cultură s-au solidarizat cu cei din mass-media pentru a rezolva problemele cu care se confruntă. În cazul în care Acordul nu va fi respectat, conflictul va fi redeschis.

Federaţia Cultură şi mass-Media FAIR-MediaSind

Biroul Executiv Permanent

                                                                                                               Bucureşti, 21 mai 2018

Ministrul Culturii, George Ivașcu, întrevedere cu liderii CSN Meridian și FAIR MediaSind

postat 4 mai 2018, 08:07 de Office Mediasind   [ actualizat la 4 mai 2018, 08:08 ]


 Comunicat de presă 4.05.2018

Ministrul Culturii, George Ivașcu, întrevedere cu liderii CSN Meridian și FAIR MediaSind

  

Ministrul Culturii și Identității Naționale, George Ivașcu, a avut astăzi, 4 mai 2018, o întâlnire cu președintele CSN Meridian, Ion Popescu, Leonard Pădureț, președintele Federației Cultură și Mass-Media FAIR MediaSind și Cristi Godinac, presedinte executiv al FAIR MediaSind.

În cadrul discuțiilor, ministrul George Ivașcu i-a asigurat pe reprezentanții sindicali că este deschis dialogului cu aceștia și că are în vedere rezolvarea problemelor pe care i le-au adus în atenție. De altfel, ministrul culturii le-a prezentat acestora o veste mult-așteptată: Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „CULTURĂ” se află la Ministerul Justiției pentru ultimul aviz și urmează să ajungă pe masa Guvernului, pentru a fi aprobată, în perioada imediat următoare.

Discuțiile au vizat și alte subiecte generale, precum rolul pe care ar trebui să îl joace cultura în dezvoltarea societății, cât și unele aplicate, precum cele referitoare la Legea nr. 153/2017 și negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul sectorului de activitate cultură și mass-media. 

Pentru a pune bazele unei bune colaborări, cele două părți au convenit asupra încheierii unui parteneriat în cadrul următoarei întâlniri, care să urmărească îndeplinirea unor obiective concrete, ce vor fi stabilite de comun acord. 

Ministrul Culturii și Identității Naționale, George Ivașcu, a fost însoțit în cadrul întâlnirii de secretarii de stat din MCIN, de secretarul general și secretarul general adjunct. 
   
 
Biroul Comunicare și Dialog Social al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

Bd. Unirii nr 22, sector 3, 
Tel. 021/222.82.91

De Ziua Presei, MediaSind initiază procedura strângerii de semnături pentru declanşarea grevei în cultură şi mass-media!

postat 3 mai 2018, 00:40 de Office Mediasind   [ actualizat la 3 mai 2018, 00:44 ]

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-7/Tabel%20semnaturi%20greva.jpg
Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, organizaţia naţională a lucrătorilor din media,  începe de astăzi, 3 mai 2018, de Ziua Libertăţii de Exprimare, Campania de strângere de semnături pentru declanşarea acţiunilor greviste îndreptate împotriva aroganţei guvernanţilor care ignoră cererile repetate ale reprezentanţilor angajaţilor din sectorul Cultură şi Mass-Media de a fi primiti la masa negocierilor.

În cadrul Consiliului Naţional al Federaţiei FAIR-MediaSind, organizaţia reprezentativă, conform legii, în sectorul Cultură şi Mass-Media şi la care SRJ MediaSind este membru fondator, participanţii au decis, cu unanimitate de voturi, declanşarea de acţiuni greviste în perioada imediat următoare. (amănunte aici)

Lipsa de disponibilitate pentru dialog a conducerii Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, care a refuzat toate solicitările  organizaţiei de a purta un dialog pe temele cele mai importante pentru salariaţii din cultură şi mass-media, a fost principala nemulţumire a delegaţilor prezenţi. Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale nu numai că respinge în continuare să se întâlnească cu reprezentanţii salariaţilor, dar refuză chiar definitivarea Regulamentului privind acordarea sporuruilor în sector, atât de necesar pentru rezolvarea problemelor salariale din acest important domeniu. Atitudinea conducerii ministerului este inexplicabilă, atât timp cât avea obligaţia stabilită prin Legea nr.153/2017, de a se consulta cu federaţia reprezentativă din sector pentru a pune în aplicare acest Regulament în termen de 60 de zile de la adoptarea Legii salarizării (1 iulie 2017).

Refuzul Ministerului Culturii de a dialoga cu reprezentanţii FAIR-MediaSind împiedică inclusiv  negocierea şi semnarea Contractului Colectiv de Muncă din Cultură şi Mass-Media, document extrem de important pentru reglementarea drepturilor şi obligaţiilor angajaţilor şi angajatorilor, în vederea  asigurării unui climat normal de muncă. Atragem atenţia că din momentul expirării fostului contract colectiv de muncă încheiat de MediaSind pentru angajaţii din mass-media, sporurile prevăzute în acest document, cuantumul salariului minim, clauza de conştiinţă şi alte drepturi fundamentale pentru angajaţii din media au fost pierdute (vezi aici fostul CCM).

Politizarea excesivă a instituţiilor publice de presă, până la subordonarea lor faţă de Putere, şi refuzul clasei politice de a modifica Legea de organizare şi funcţionare a SRR şi SRTV pentru numirea în consiliile de administraţie a acestor societăţi a unor profesionişti neangrenaţi politic, sunt câteva dintre problemele grave nerezolvate şi care afectează în continuare credibilitatea şi libertatea de exprimare a angajaţilor radioului şi televiziunii publice. Nu putem, de asemenea, ignora, şi tentativa  unui fost ministru al culturii de a politiza cea mai mare agenţie de presă a statului, ANP AGERPRES, fapt ce  a generat ample reacţii de protest în ţară şi în străinătate.

Trebuie sa subliniem faptul că politicienii nu au sprijinit presa  decât la modul declarativ, pentru că lipsa măsurilor fiscale menite să susţină industria de media a afectat dramatic mii de societăţi din presă şi locurile de muncă a peste 5 000 de angajaţi .

Pentru toate aceste motive, SRJ MediaSind face un apel către toţi cei care lucrează în mass-media să semneze tabelul anexat şi să-l trimită, până la data de 15 mai 2018, la adresa de mail  greva@mediasind.ro sau direct la sediul organizaţiei din Bucureşti, strada Piaţa Presei Libere nr. 1, Casa Presei, intrarea B, etaj 1, sector 1. După această dată, în funcţie de rezultatul acestei campanii, se va decide calendarul acţiunilor greviste.

 Depinde acum de noi toţi să demonstrăm că suntem o breaslă unită şi curajoasă, care nu se lasă intimidată de aroganţa ciocoiască a unor politruci care, vremelnic, se află la Putere.

Împreună suntem mai puternici!

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind

Biroul Executiv Naţional

Bucureşti, 3 mai 2018

FAIR-MediaSind a semnat Contractul Colectiv de Muncă şi în Teatrul Naţional Cluj-Napoca!

postat 27 apr. 2018, 06:40 de Office Mediasind   [ actualizat la 27 apr. 2018, 07:26 ]

Angajaţii Teatrului Naţional "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca au  începând de astăzi, 27 aprilie 2018, contract colectiv de muncă, document esenţial pentru reglementarea relaţiilor de serviciu din această prestigioasă instituţie de cultură. Contractul a fost semnat de către managerul Teatrului  Naţional, Mihai Măniuţiu, de preşedintele  Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind,  Leonard Pădureţ, de preşedintele executiv  Cristi Godinac, precum şi de preşedintele Sindicatului Transilvania ART, Roxana Suciu (foto).

Documentul negociat conţine reglementări necesare pentru un climat normal de muncă, norme profesionale, dar şi drepturi fundamentale care garantează securitatea locurilor de muncă ale angajaţilor teatrului. Acum drepturile tuturor angajaţilor sunt garantate printr-un contract care nu poate să fie modificat decât cu acordul partenerilor sociali. 
https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/fair-mediasindasemnatcontractulcolectivdemuncadinteatrulnationalcluj-napoca/ccm%20cluj.jpg?attredirects=0

În timpul vizitei de la Cluj, conducerea  FAIR-MediaSind a mai avut întâlniri şi cu liderii organizaţiilor afiliate din Opera Maghiară şi Filarmonica de Stat Transilvania, precum şi cu alţi reprezentanţi din cultură şi mass-media. Cu acest prilej au fost discutate problemele cu care se confruntă membrii de sindicat din organizaţiile afiliate.

Până în acest moment, FAIR - MediaSind, singura federaţie reprezentativă, conform legii, la nivel de sector Cultură şi Mass-Media, a negociat sau se află în proceduri deschise de negociere în mai multe instituţii publice din domeniu, printre care se află Filarmonica de Stat din Sibiu, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, Teatrul Muzical "Nae Leonard" din Galaţi, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Opera Naţională Bucureşti,Teatrul German din Timişoara, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, Filarmonica de Stat Arad, Filarmonica de Stat "Paul Constantinescu" din Ploiești, Filarmonica de Stat  Târgu Mureș, Opera Română Craiova și Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală - INCFC.

 Departament Comunicare FAIR-MediaSind

                                                                                                                         Cluj-Napoca, 27 aprilie 2018
 

Consiliul Naţional FAIR-MediaSind a hotărât demararea procedurilor pentru declanşarea grevei generale în cultură şi mass-media

postat 24 apr. 2018, 01:57 de Office Mediasind   [ actualizat la 24 apr. 2018, 02:04 ]


Consiliul Naţional al Federaţiei FAIR-MediaSind, întrunit în data de 23 aprilie 2018 la Bucureşti, a hotărât demararea procedurilor legale în vederea declanşării grevei generale în sectorul cultură şi mass-media. 

Această decizie, votată în unanimitate, a fost determinată, în principal, de lipsa de disponibilitate pentru dialog a conducerii Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, care a refuzat toate solicitările singurei federaţii sindicale reprezentative din sector, FAIR-MediaSind, de a purta un dialog pe temele cele mai importante pentru salariaţii din cultură şi mass-media.

Ministerul Culturii refuză în continuare definitivarea Regulamentului privind acordarea sporuruilor în sector, atât de necesar pentru rezolvarea problemelor salariale din acest important domeniu. Atitudinea conducerii ministerului este inexplicabilă, atât timp cât avea obligaţia stabilită prin Legea nr.153/2017, de a se consulta cu federaţia reprezentativă din sector pentru a pune în aplicare acest Regulament în termen de 60 de zile de la adoptarea legii salarizării (1 iulie 2017).

Refuzul Ministerului Culturii de a dialoga cu reprezentanţii FAIR-MediaSind împiedică inclusiv  negocierea şi semnarea Contractului Colectiv de Muncă din Cultură şi Mass-Media, document extrem de important pentru reglementarea drepturilor şi obligaţiilor angajaţilor şi angajatorilor, în vederea  asigurării unui climat normal de muncă.

Delegaţii prezenţi au hotărât să consulte, prin strângere de semnături, pe toţi membrii afiliaţi, în vederea unei posibile declanşări a grevei generale. Acest demers urmează să se încheie în data de 15 mai 2018.

Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR- MediaSind este reprezentativă, conform sentinţei Tribunalului Bucureşti, la nivel de sector Cultură şi Mass-Media, având afiliaţi peste 7 000 de angajaţi din principalele instituţii publice şi private din  cultură şi mass-media. 

FAIR-MediaSind este afiliată, cu drepturi depline, la Federaţia Internaţională a Muzicienilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor,  Federaţia Internaţională a Actorilor şi UNI Global UNION. 

                            
Consiliul Naţional FAIR-MediaSind                               Bucureşti, 24 aprilie 2017

1-10 of 342