Comunicate‎ > ‎

Ambasadorul Turciei în România, răspuns la apelul organizaţiilor de media privind situaţia jurnaliştilor arestaţi

postat 3 aug. 2016, 04:54 de Office Mediasind   [ actualizat la 3 aug. 2016, 07:16 ]
O delegație a Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, formată din președintele executiv Cristi Godinac, vicepreşedinţii Cătălina Matei, Adrian Valentin Moise şi 
coordonatorul Departamentului internaţional al SRJ MediaSindMarilena Gheorghiţă,  alături de jurnalistul Mircea Toma, președintele ActiveWatch și Ioana Avădani, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent, a participat ieri, 3 august a.c, la o întâlnire cu  ambasadorul Turciei în România, Osman Koray Ertaş. Discuțiile au vizat situația în care se află cei peste 40 de jurnaliști turci care au fost arestați și care urmează să fie audiați, sub suspiciunea colaborării cu organizația imamului Fethullah Gulen, acuzat de organizarea puciului eşuat din 15 iulie.  

„Nu suntem adepții unor mișcări ca cele petrecute în Turcia, prin care s-a încercat o lovitură de stat. Dar, libertatea de exprimare este un drept consfințit în legea supremă a fiecărui stat democratic. Fiecare om are dreptul să își exprime opinia, fără teama că doar afirmarea unui punct de vedere asupra unei situații sau asupra unui fapt ar putea să îl coste libertatea sau chiar viața. Fiecare jurnalist  are libertatea să își facă meseria, iar îngrădirea acestui drept este o ofensă adusă nu doar acestei profesii, dar mai ales democrației. Situația din Turcia în care se află câteva zeci de jurnaliști este una gravă. Ne dorim respectarea acestor principii fundamentale la nivel internațional, altfel se poate crea un precedent periculos. Apreciem deschiderea Excelenței Sale, ambasadorul Turciei în România, în fața apelului nostru și sperăm că autoritățile de la Ankara vor răspunde solicitărilor venite din partea jurnaliștilor români şi a principalelor organizaţii de profil din lume, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, Reporter sans Frontieres, IFEX şi Amnesty International”, a declarat președintele executiv al FAIR-MediaSind, Cristi Godinac.

Directorul CJI, Ioana Avădani a susţinut că "organizațiile noastre au acționat consecvent, timp de aproape 20 de ai, pentru decriminalizarea așa-numitelor <<delicte de presă>>. Noi credem că nimeni nu trebuie să ajungă la închisoare pentru ceea ce spune sau gândește, dacă nu se depășește limita spre incitarea directă la violență. Suntem îngrijorați pentru colegii noștri turci, mai ales că unii dintre ei au fost arestați chiar și înainte de lovitura de stat și sperăm că nu vor avea de suferit pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și pentru activitatea lor editorială, chiar dacă e critică la adresa guvernului."

Preşedintele ActiveWatch, Mircea Toma apreciază că „trebuia să răspundem invitației ambasadorului Turciei în virtutea obligației profesionale de a asculta și punctul de vedere al guvernului. Am apreciat efortul făcut de domnul ambasador dar, din păcate, cuvintele nu ajung pentru a acoperi o realitate atât de gravă: zeci de jurnaliști arestați, peste 130 de instituții media închise nu pot fi explicate printr-o acuzație atât de arbitrară ca „instigare la terorism”; am primit, totuși, și un mesaj pozitiv: Turcia nu dorește să-și compromită relația cu Europa. Dincolo de faptul că domnul ambasador a formulat explicit speranța că raporturile internaționale cu aliații tradiționali nu vor fi deteriorate, însăși invitația pe care ambasadorul a transmis-o MediaSind confirmă faptul că guvernul turc face eforturi diplomatice importante pentru a-și păstra statura europeană”.

 Ambasadorul Turciei în România a asigurat delegația jurnaliștilor români că va transmite mesajul acestora către Guvernul de la Ankara, subliniind că are încredere în actul justiției din țara sa și că libertatea de exprimare va fi respectată.  Ambasadorul a susținut, de asemenea, că "nimeni nu a fost reținut pentru activitatea sa editorială,  libertatea de exprimare și cea  a presei sunt pilonii fundamentali ai oricărei societăți democratice, dar  există însă limitări, cum ar fi cazurile de calomnie sau de incitare la violență sau la ură.

FAIR-MediaSind consideră că starea de urgenţă nu ar trebui să fie folosită ca scuză pentru răspândirea epurărilor din media şi din alte sectoare ale societăţii. Cenzura mass-media este ilegală, indiferent de criticile aduse politicilor guvernamentale, chiar şi în starea de urgenţă. De asemenea, prin intermediul Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor (IFJ) şi Federaţiei Europene a Jurnaliştilor (EFJ), FAIR-MediaSind va raporta orice încălcare a libertăţii presei pe Platforma Consiliului Europei pentru Protecţia Jurnaliştilor.

Departament Comunicare FAIR-MediaSind                                                              Bucureşti, 3 august 2016 

A delegation of the Romanian Federation Culture and Media FAIR-MediaSind composed of President Executive  Cristi Godinac, vicepresidents Catalina Matei and  Adrian Valentin Moise, and coordinator of the International Department of SRJ MediaSind, Marilena Gheorghita, together with journalist Mircea Toma, President of ActiveWatch, and Ioana Avadani, the Director of Center for Independent Journalism (CIJ), has participated yesterday, August 3, in a meeting with the Turkish ambassador in Romania, Osman Koray Ertas. The discussions have focused on the situation in which over 40 Turkish journalists are, following their arrested and future hearings, under suspicion of collaboration with imam Fethullah Gulen, the alleged organizer of the failed coup of July 15.

"We are not believers in movements as those occurring in Turkey, through which a coup was attempted. But the freedom of expression is a right inscribed in the supreme law of every democratic state. Every man has the right to express his opinion, without fear that the simple utterance of a viewpoint on a situation or fact could cost him his freedom or even his life. Every journalist has the freedom to do his job, and the restriction of this right is an offence brought not only to the profession, but especially to democracy. The situation in Turkey that affects several dozens of journalists is a grave one. We strive for respecting these fundamental principles at an international level, otherwise dangerous precedents could be formed. We appreciate the openness of His Excellency, the Ambassador of Turkey in Romania, to our call and we hope that the Ankara authorities will answer the requests coming from Romanian journalists and the main world organizations in the field, the International Federation of Journalists, the European Federation of Journalists, Reporter sans Frontieres, IFEX and Amnesty International," said President executive of FAIR-MediaSind, Cristi Godinac.

CIJ Director Ioana Avadani has claimed that "our organizations have consistently acted, for nearly 20 years, for the decriminalization of so-called 'press offences'. We believe that nobody should end up in prison for what he says or thinks, if the limit pertaining to direct incitement of violence is not overstepped. We are worried for our Turkish colleagues, especially because some were arrested even before the coup d'etat and we hope that they will not suffer for exercising their right to freedom of speech and for their editorial activity, even if it is critical of the government."

ActiveWatch President Mircea Toma believes that "we must respond to the invitation of the Turkish ambassador due to our professional obligation to listen also to the point of view of the government. We have appreciated the effort made by Mr. Ambassador but, unfortunately, words are not enough to cover such a great reality: dozens of journalists arreted, over 130 media institutions closed can not be explained through such an arbitrary accusation such as 'instigation of terrorism'; we have received, though, a positive message too: Turkey does not wish to compromise its relationship with Europe. Beyond the fact that Mr. Ambassador has explicitly formulated the hope that international relations will not deteriorate, the invitation formulated by the Ambassador to MediaSind itself confirms the fact that the Turkish Government is making important diplomatic efforts in order to keep its European stature."

The Turkish Ambassador to Romania has assured the delegation of Romanian journalists that he will send their message to the Ankara Government, emphasizing that he trusts the due process in his country and that freedom of expression will be respected. The Ambassador has claimed, furthermore, that "nobody was detained for his editorial activity, freedom of expression and of the press are fundamental pillars in any democratic society, yet there are limitations, such as cases involving slander or inciting violence and hatred."

FAIR-MediaSind believes that the state of emergency should not be used as an excuse to spread the purges in the media and in other sectors of society. Media censorship is illegal, regardless of criticism brought against governmental policies, even in the state of emergency. Furthermore, through the International Federation of Journalists (IFJ) and the European Federation of Journalists (EFJ), FAIR-MediaSind will report any violation of the freedom of the press on the Platform of the Council of Europe for Protection of Journalism and Safety of Journalists.

FAIR-MediaSind Communications Department                            Bucharest, August 3, 2016