Comunicate‎ > ‎

Cum pot să fie concediați angajații TVR dacă încalcă Procedura privind conduita etică !

postat 27 mai 2020, 05:21 de Office Mediasind   [ actualizat la 27 mai 2020, 07:59 ]
Conform art. 61. din Codul Muncii, “Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului -a) în cazul în care salariatul a săvârsit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de muncaă aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinară;” iar în preambulul Procedurii privind conduita etică din Societatea Română de Televiziune se menționează că „nerespectarea procedurii este considerată ca fiind abatere deosebit de gravă și va atrage sancțiuni disciplinare și patrimoniale asupra persoanei vinovate pentru prejudiciul material și/sau moral adus SRTv”

Din coroborarea acestor prevederi, rezultă că orice încălcare a Procedurii reprezintă o „abatere deosebit de gravă” care  acordă posibilitatea legală conducerii TVR să concedieze facil orice angajat sau colaborator inconvenabil.

Care sunt abaterile deosebit de grave pentru care puteți fi concediat potrivit procedurii 
GRADEA – DEMETER– IONESCU- FULEA:

1.     Comportament lipsit de respect  în relațiile cu colegii, subordonații, colegii, precum și cu orice terț în care intră în raporturi de muncă, conform art 8.

2.     Dacă salariatul SRTV nu asigură „un serviciu de calitate în beneficiul cetățenilor în scopul realizării obiectivelor propuse de SRTv” și nu are un „comportament profesionist” în exercitarea atribuțiilor de serviciu. – art. 11.

3.     Dacă salariatul "nu apără cu loialitate prestigiul societății" în care își desfășoară activitatea și dacă „nu se abține de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acesteia”. – art. 12 alin. 1.

4.     Dacă  „exprimă în mod public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea în care își desfășoară activitatea, cu politicile și strategiile acesteia.” - art. 12 alin.1.

5.     Dacă face „aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care SRTv are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitați în acest sens.”art. 12 alin. 2.

6.     Dacă „dezvăluie informații care nu au caracter public” art. 12 alin. 3.

7.     Dacă "dezvăluie informații la care au acces în exercitarea funcției/clauzelor contractuale, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției, ale salariaților sau ale unui terț." art 12 alin 4

8.     Dacă "acordă asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau serviciului public în care își desfășoară activitatea." (cu alte cuvinte, acționarea în instanță pentru anularea unei amenzi de circulație duce la concedierea angajatului TVR!!!) – art. 12 alin. 5.

9.     Dacă utilizează bunurile societății în interes personal (de ex adresa de mail), abaterea este concedierea!

10.  Dacă salariatul nu are permanent o „vestimentație adecvată”, nu are o „ținută îngrijită și decentă” și nu are un „comportament bazat pe respect, bună credință și amabilitate”, sancțiunea este, de asemenea, desfacerea disciplinară a CIM- sau a contractului de colaborare! – art 19.

11.  Dacă „se aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul SRTV prin întrebuințarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea aspectelor vieții private, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.” – art. 19 lit. d.

Procedura desființează, practic, și activitatea Comisiei de Etică și Arbitraj din TVR, care devine, astfel, o anexă a consilierului de etică numit de presedintele -  director general. În prezent, consilierul de etica este  Andras Demeter, chiar autorul principal al Procedurii, care, alături de seful compartimentului Informații Clasificate, col Adrian Fulea  si de cativa apropiati conducerii au întocmit procedura. 
Se încalcă, astfel prevederile art. 10 din Legea nr.41/1994 de organizare și funcționarea  SRR și SRTV, care prevăd clar atribuțiile profesionale și legale ale acestui important for etic din aceste instituții publice.

Totodată, Procedura instituie obligații și pentru membrii CD și CA, deși acestea sunt stabilite prin aceeași lege de organizare și funcționare!

Precizăm că potrivit legislației naționale și internaționale în domeniul managementului calității, doar activitățile pot fi procedurabile, nu și atribuțiile! Cu alte cuvinte, nu se pot stabili abateri disciplinare decât prin Regulamentul Intern și Contractul Colectiv de Muncă, a căror elaborare  impune alte reguli decât cele stabilite de grupul Gradea. Practic, sefa TVR cu câțiva subalterni, a eludat atribuțiile CD , CA și ale partenerilor sociali, impunând abuziv un nou Regulament Intern prin care plănuiește să concedieze angajații incomozi.

Recomandări:

1.     Nu semnați tabelele privind luarea la cunoștință a acestei proceduri ilegale. Potrivit art. 127 din CCM, introdus de FAIR-MediaSind prin Actul aditional nr 3, angajatul SRTV are dreptul „să refuze un ordin direct al șefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producții Tv al/a cărui/cărei conținut este contrar legislației actuale sau deontologiei profesionale, invocând clauza de conștiință, conform propriilor convingeri.” (vezi  aici)

Precizăm că noile reguli  au fost adoptate ilegal cu încălcarea CCM, a Regulamentului intern din SRTV, a Constituției României, Codului Muncii, Legii SRR și SRTV, Legii avertizorului public, dar și a Convențiilor OIM din domeniul relațiilor de muncă. Din acest motiv SRJ MediaSind a acționat în judecată administrația Gradea pentru anularea acestei proceduri ilegale. (vezi aici ).

2.     Având în vedere că au trecut aproximativ 3 luni de la adoptarea acestor măsuri și, în afară de MediaSind TVR și Sindicatul TVR Craiova, nicio organizație sindicală nu a avut vreo reacție, susținând, implicit, abuzurile conducerii asupra angajaților, vă propunem că nu mai cauționați cu prezența dvs. sindicate care și-au trădat menirea, aceea de a apăra drepturile membrilor săi. Fără sprijinul constant din partea acestor organizații sindicale toxice, conducerea TVR nu ar fi avut niciodată tupeul să introducă în cea mai mare instituție de presă a statului, prevederi ilegale care pun în pericol locurile de muncă ale angajaților TVR!

Departament Comunicare MediaSind TVR

Bucuresti, 27 mai 2020