Comunicate‎ > ‎

De Ziua Presei, MediaSind cere Coaliției de la Putere să înceteze atacul împotriva libertății de exprimare și să respecte drepturile lucrătorilor din mass-media!

postat 2 mai 2022, 22:12 de Office Mediasind   [ actualizat la 2 mai 2022, 23:29 ]
Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, Ministerul Culturii și alte instituții publice centrale sunt implicate politic în suprimarea drepturilor jurnaliștilor

De Ziua Libertăţii de exprimare, Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, organizația națională a lucrătorilor din mass-media,  cere clasei politice să trateze jurnalismul ca pe un bun public, să renunţe la folosirea instituţiilor publice pentru a suprima libertatea de exprimare și să respecte drepturile lucrătorilor din mass-media negociate prin contractele colective de muncă, cum ar fi clauza de conștiință a jurnalistului.

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind constată că situaţia industriei de media și, în special, condiţia jurnalistului, se deteriorează în fiecare zi iar libertatea de exprimare și drepturile jurnaliștilor sunt la cheremul Coaliției aflate la Putere. Acum, când Ucraina se află în plin război cu Rusia, când jurnaliștii ar trebui apărați și sprijiniți intens, autoritățile de la București ignoră rolul crucial al presei și, nu numai că nu-i oferă niciun fel de măsuri de protecție, dar apelează chiar la  diverse operațiuni de discreditare a acesteia.

Beneficiind de o opoziție anemică, actuala Putere din România își permite  să folosească fără restricții instituțiile statului pentru a discredita jurnaliști incomozi (amanunte aici: Zece organizații europene și internaționale cer autorităților române „investigații prompte și independente” în cazul Emiliei Șercan), desființând drepturile  negociate în cazul principalelor instituții publice de presă – Televiziunea Română și Radioul Public prin interpretarea eronată a legislației de către Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, la solicitarea unor politruci din aceste instituții (amănunte aici: Noi procese împotriva abuzurilor din Televizunea Română: MediaSind acționează în justiție administrația Turturică-Săseanu pentru că refuză să plătească tichetele de masă angajaților TVR!

Mai mult chiar, asistăm la implicarea abuzivă a Ministerului Muncii pentru a bloca negocierile colective la nivel de sector și din alte instituții din Cultură și Mass-Media, ceea ce poate afecta interesele a 100.000 de lucrători  care au nevoie de negocierea unui CCM care să le garanteze drepturile!!!  (amănunte aici: Federația FAIR-MediaSind a prezentat instituțiilor europene cum Ministerul Muncii din România devine Ministerul Solidarității cu Corupția din Cultură și Mass-Media!)

O mare neîmplinire a societății noastre rămâne faptul că instituţiile publice de presă rămân politizate, iar angajaţii din Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune sunt supuşi unor presiuni imense, pentru a fi folosiţi în diverse confruntări politice și în campaniile electorale.

Dialogul social, la toate nivelurile, este blocat de o legislaţie a muncii restrictivă şi abuzivă, care afectează în mod grav și presa care, cel puțin la nivel local, este pe cale de dispariţie. Totodată Ministerul Culturii, cu aroganța cu care ne-a obișnuit în ultima vreme, disprețuiește angajații din sectorul Cultură și Mass-Media refuzând să se implice în rezolvarea problemelor semnalate de către organizația reprezentativă - Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind.

În aceste condiții, jurnaliștii au nevoie de un  sprijin mai mare din partea societății civile, care poate limita, prin diverse acțiuni de presiune publică, măsurile Puterii politice de restrângere a libertății de exprimare. De asemenea, unele instanţe internaţionale pot face presiuni asupra factorilor decizionali autohtoni, fapt dovedit  în multe din episoadele dificile parcurse de presa românească a ultimilor ani.

Cetăţenii trebuie să înţeleagă că jurnalismul este un bun public, că este una dintre pietrele de temelie ale democraţiei. De aceea, ei  trebuie să se implice solicitând  Guvernului mai multă transparență  privind modul în care sunt cheltuiți banii pentru instituţiile mass-media publice, dar și private. Un deziderat major al oricărei societăți democratice este ca mass-media să nu fie controlată de Guvern şi să nu fie manipulată de politicieni. Aceste lucruri se pot întâmpla doar atunci când cetăţenii conştientizează că mass-media este a lor, pentru că plătesc pentru ea. Din acest motiv, considerăm că este imperios necesară introducerea taxei radio-tv pentru finanțarea instituțiilor publice de media  - Televiziunea Română, Radioul Public și Agenția Națională de Presă AGERPRES!

Așa cum a procedat de fiecare dată în apărarea drepturilor tuturor lucrătorilor, inclusiv prin Petiția depusă în PE împotriva introducerii în strategia națională de apărare a vulnerabilității presei (amănunte aici: Dezbaterea petitiei FRJ MediaSind in Parlamentul European)Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, sprijinit de Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind, de Confederația CNSLR-Frăția, de Federația Europeană a Jurnaliștilor și de Federația Internațională a Jurnaliștilor va sesiza Parlamentul European, Consiliul European, Comisia Europeană și Organizația Internațională a Muncii pentru a cere sprijinul acestor instituții în scopul de a stopa abuzurile actualei clase politice din România împotriva libertății de exprimare și a drepturilor lucrătorilor români din mass-media.


Biroul Executiv Național al SRJ MediaSind

București, 3 mai 2022

 On Press Day, MediaSind calls on the Coalition in Power to stop its attack on freedom of expression and to respect the rights of media workers!

The Ministry of Labour, the Ministry of Finance, the Ministry of Culture and other central public institutions are politically involved in suppressing the rights of journalists


On Freedom of Expression Day, the Romanian Union of Journalists MediaSind, the largest national trade union organization, asks the political class to treat journalism as a public good, to give up the use of public institutions for suppressing freedom of expression and to respect the rights of media workers, rights that were negotiated through collective labor agreements, such as the journalist's conscience clause.

 

The Romanian Union of Journalists MediaSind notes that the situation of the media industry and, in particular, the condition of the journalist, are deteriorating every day and the freedom of expression and the rights of journalists are at the mercy of the Ruling Coalition. Now that Ukraine is in the midst of a war with Russia, when journalists should be defended and intensively supported, the authorities in Bucharest are ignoring the crucial role of the press and not only are not offering it any protection measures, but they are even resorting to various operations to discredit it.

 

Benefiting from an anemic opposition, the current Power in Romania allows itself to use without restrictions the state institutions to discredit inconvenient journalists (details here: Ten European and international organizations are asking the Romanian authorities for "prompt and independent investigations" in the case of Emilia Sercan), abolishing the rights negotiated in the case of the main public press institutions – the Romanian Television Corporation and the Public Radio Company through the erroneous interpretation of the legislation by the Ministry of Labor and the Ministry of Finance at the request of some politruks from these institutions (New lawsuits against abuses in the Romanian Television Corporation: MediaSind is suing the Turturica-Saseanu administration for refusing to pay the meal vouchers to TVR employees!). Moreover, we are witnessing the abusive involvement of the Ministry of Labor to block collective bargaining at sector level and in other institutions in Culture and the Media, which may affect the interests of 100,000 workers in this important area who need to negotiate a Collective Labor Agreement to guarantee their rights!!!  (The FAIR-MediaSind Federation presented to the European institutions how the Romanian Ministry of Labor becomes the Ministry of Solidarity with Corruption in Culture and the Media!).

 

A great unfulfillment of our society remains the fact that the public media institutions remain politicized, and the employees of the Romanian Television Corporation and the Romanian Broadcasting Corporation are subjected to immense pressures, in order to be used in various political scandals and electoral campaigns.

 

Social dialogue, at all levels, is being blocked by restrictive and abusive labor legislation, which also seriously affects the press which, at least at local level, is on the verge of extinction. At the same time, the Ministry of Culture, with the arrogance with which we have become accustomed lately, despises the employees in the Culture and Media sector by refusing to get involved in solving the problems reported by the representative organization - the Federation of Culture and Mass-Media FAIR-MediaSind.

Under these circumstances, journalists need greater support from civil society, which can limit, through various actions of public pressure, the measures of the Political Power to restrict the freedom of expression. Also, some international institutions may put pressure on the local decision-makers, a fact proven in many of the difficult episodes taken by the Romanian press in recent years.

Citizens need to understand that journalism is a public good, that it is one of the cornerstones of democracy. That is why they must get involved by asking the Government for more transparency on how the money is spent on public media institutions. A major desideratum of any democratic society is that the media should not be controlled by the Government and should not be manipulated by politicians. These things can only happen when citizens realise that the media is theirs, because they are paying for it. For this reason, we consider that it is imperative to reintroduce the radio-TV fee for the financing of public media institutions - the Romanian Television Corporation, the Public Radio Company and the National Press Agency AGERPRES!

As it has always done in defence of the rights of all workers, including through the Petition tabled in the EP against the introduction into the national strategy for defending the issue of the vulnerability of the press (details here: Debate on the petition of FRJ MediaSind in the European Parliament), the Romanian Union of Journalists MediaSind, supported by the Federation of Culture and Media FAIR-MediaSind, the Confederation CNSLR-Brotherhood, the European Federation of Journalists and the International Federation of Journalists, will notify the European Parliament, the European Council, the European Commission and the International Labour Organization for requesting the support of these institutions in order to stop the abuses of the current political class in Romania against freedom of expression and against the rights of the Romanian media workers.


National Executive Bureau of SRJ MediaSind

Bucharest, May 3, 2022