Comunicate‎ > ‎

FAIR – MediaSind se alătură demersului autorilor europeni pentru adoptarea Directivei UE privind drepturile de autor

postat 4 sept. 2018, 04:20 de Office Mediasind   [ actualizat la 4 sept. 2018, 04:24 ]
Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, organizaţia reprezentativă din România în sectorul Cultură şi Mass-Media, afiliată la Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, Federaţia Internaţională a Muzicienilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi la UNI Global Union, se alătură  demersului organizaţiilor europene, de susţinere a Directivei UE privind drepturile de autor.

FAIR-MediaSind cere europarlamentarilor români să voteze adoptarea dispozițiilor capitolului 3 din directiva care protejează și îmbunătățeşte situația autorilor. Aceste  condiții sunt necesare pentru a promova libertatea de exprimare şi dreptul publicului de a se bucura de o varietate de creații.

Biroul Executiv al Federaţiei Cultură şi Mass-media FAIR – MediaSind

Bucureşti, 4 septembrie 2018

Federation Culture and Media FAIR-MediaSind, a representative organization from Romania in the culture and media sector, affiliated to the International Federation of Journalists, International Musicians Federation, International Federation of Actors, the European Federation of Journalists and UNI Global Union, join the European organisations ' support for the EU Copyright Directive.

FAIR-MediaSind requires Romanian MEPs to vote to adopt the provisions of Chapter 3 of the directive which protects and improves the situation of authors. These conditions are necessary to promote freedom of expression and the public's right to enjoy a variety of creations.

The Executive Office of the FAIR – MediaSind
Bucharest, 4 september 2018

 
 
 

Declarația Autorilor Europeni în sprijinul Directivei privind drepturile de autor

Subsemnatele organizații de autori - scriitori, jurnaliști, scenariști, regizori și compozitori - vă îndeamnă să sprijiniți adoptarea cu succes a propunerii de directivă privind drepturile de autor pe piața digitală. Aceasta reprezintă o oportunitate care apare o dată la zece ani, de a îmbunătăți situația autorilor, consolidând astfel comunitatea creativă europeană și bogăția noastră culturală în era digitală. Europa este leagănul drepturilor autorului: nu trebuie să-și întoarcă spatele valorilor istorice și viitorului său creativ în era digitală.

În urma ultimelor alegeri europene, Comisia Europeană, Parlamentul European și statele membre au ajuns la concluzia că Uniunea Europeană are responsabilitatea esențială de a promova remunerarea corectă a creatorilor, inclusiv online, deoarece:

- Mediul online are o importanță esențială pentru viitorul european, în special pentru industriile culturale și creative din Europa, care creează valoare adăugată de 509 de miliarde de Euro pentru PIB, oferă 7,5% din forța de muncă a UE și contribuie în mod semnificativ la economia UE, prin ocuparea forței de muncă, investiții, creștere, inovare și competitivitate la scară globală.

- Lucrările creative, fiind cumpărate și vândute cu un asemenea succes economic enorm, sunt produsul minții creative al autorilor Europei, totuși carierele lor sunt nesustenabile, extrem de instabile și, de cele mai multe ori, slab remunerate.

- Mai mult, inovarea tehnologică a trimis o mare parte din structurile stabilite pentru distribuirea conținutului cultural într-o stare de dezordine, reducând în permanență capacitatea autorilor de a genera venituri din utilizarea operelor lor.

După ani de dezbateri, Comisia Europeană, statele membre și o mare majoritate a europarlamentarilor au sprijinit principalele dispoziții privind transparența, destinate să consolideze puterea de negociere a autorilor și să îmbunătățească renumerația în contracte (capitolul 3 din directivă).

Această directivă este acum amenințată, deoarece unii susțin că va "cenzura internetul" și va amenința libertatea de exprimare. Autorii sunt la originea lanțului valoric al drepturilor de autor, iar libertatea de exprimare este piatra de temelie a creativității: nu am putut susține o legislație care să o limiteze în nici un fel.

Dispozițiile capitolului 3 din directivă care protejează și îmbunătățesc situația autorilor sunt condiții necesare pentru a promova libertatea de exprimare: o precondiție pentru dreptul publicului de a se bucura de o varietate de creații este că aceștia pot să-și câștige existența din munca lor. Prin urmare, solicităm deputaților europeni

să adopte capitolul 3 în versiunea raportului JURI, care este rezultatul unui consens politic nepartizan.

Acum este momentul ca UE să trimită un semnal puternic generațiilor viitoare care doresc să creeze și să fie remunerate în mod echitabil pentru creațiile lor. Renunțarea la directivă prin amânarea adoptării acesteia ar constitui ratarea de neiertat a unei oportunități rare de a împuternici comunitatea creativă în era digitală și ar marca un regres fără precedent pentru toți creatorii din Europa și din întreaga lume, în beneficiul exclusiv al platformelor online globale.

Acum este momentul să acționăm, să sprijinim în mod eficient creatorii Europei și să construim un viitor durabil pentru diversitatea culturală a Europei.

Faceți alegerea corectă și adoptați fără întârziere Directiva privind drepturile de autor!

 


A Europe fit for the next generation of creators
European Authors’ statement in support of the Copyright Directive

The undersigned organisations of authors - writers, journalists, screenwriters, filmmakers, composers and songwriters - urge you to support the successful adoption of the proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market. It represents a once in a decade opportunity to improve the situation of authors, thereby strengthening the European creative community and our cultural wealth in the digital era. Europe is the cradle of author’s rights: it must not turn its back on both its historical values and on its creative future in the digital era.
 
Since the last European elections, the European Commission, the European Parliament and Member States concluded that the European Union has an essential responsibility to promote fair remuneration for creators, including online, because:  

- The online world is of key importance to the European future, especially for Europe’s cultural and creative industries, which create EUR 509 billion in value added to the GDP, provide 7.5 % of the EU’s work force and significantly contribute to the EU economy in terms of employment, investment, growth, innovation and competitiveness on a global scale.

- Creative works, being bought and sold with such enormous economic success, are the product of the creative minds of Europe’s authors, yet  their careers are barely sustainable, extremely unstable and they are in the vast majority poorly remunerated.

- In addition, technological innovation has thrown much of the established structures for the distribution of cultural content into disarray, reducing further authors’ capacity to generate income from the use of their works. 
 After years of debate and discussion, the European Commission, Member States and a wide majority of MEPs have supported key transparency provisions intended to strengthen authors’ bargaining power and improve their remuneration in contracts (Chapter 3 of the Directive). 

This Directive is now under threat, as some claim that this Directive will “censor the Internet” and threaten freedom of expression. Authors are at the very origin of the copyright value chain, and freedom of expression is the cornerstone of creativity: we could not support a legislation that would limit it in any way. The Directive’s chapter 3’s provisions that protect and improve the situation of authors are necessary conditions to foster freedom of expression: a precondition for the right of audiences to enjoy diverse creative work is that authors are able to make a living from their work. We therefore urge MEPs to adopt Chapter 3 in its JURI report version, which is the result of a non-partisan political consensus.

It is now time for the EU to send a strong signal to future generations who want to create and be fairly remunerated for their creations. Throwing the Directive away by postponing its adoption would be an appalling missed opportunity to empower the creative community in the digital era, and an unprecedented setback for all creators in Europe and across the world, to the sole benefit of global online platforms. 
It is now time to act, effectively support Europe's creators, and build a sustainable future for Europe's cultural diversity. 

Make the right choice and adopt the Copyright Directive without further delay!