Comunicate‎ > ‎

JURNALIŞTII NU SUNT TERORIŞTI

postat 4 nov. 2013, 21:55 de Office Mediasind   [ actualizat la 5 nov. 2013, 01:46 ]
FRJ MediaSind solicită Parlamentului României să elimine prevederile referitoare la presă din Strategia Naţională de Apărare! 

Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind, în calitate de membră cu drepturi depline a Federaţiei Europene a Jurnaliştilor şi Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor, participă astăzi, 5 noiembrie 2013, la campania europeană „Jurnaliștii nu sunt teroriști!” şi solicită Parlamentului României să elimine din Strategia națională de apărare orice referire la activitatea jurnaliștilor, în special la cea privind considerarea presei drept o vulnerabilitate la siguranța națională.

FRJ MediaSind cere din nou sprijinul Parlamentului European și a comisarului european pentru justiție, Viviane Reding, pentru a determina clasa politică de la București să respecte valorile europene prin stoparea atentatelor la libertatea de exprimare, atacuri  ce se întâmplă tot mai des în ultimul timp împotriva jurnaliștilor români. Dacă apelurile noastre nu vor fi luate în considerare, susținuți de FEJ și FIJ, vom depune o nouă petiție în Parlamentul European”  - a declarat Cristi Godinac, președintele FRJ MediaSind.

Videoclip YouTube

În urmă cu aproximativ trei ani, la inițiativa Președinției, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a introdus în Strategia Națională un paragraf potrivit căruia 

 „Fenomenul campaniilor de presă la comandă cu scopul de a denigra instituţii ale statului, prin răspândirea de informaţii false despre activitatea acestora, presiunile exercitate de trusturi de presă asupra deciziei politice în vederea obţinerii de avantaje de natură economică sau în relaţia cu instituţiile statului reprezintă o (…) vulnerabilitate a statului român.”

În urma acestei prevederi,  jurnaliștii sunt  considerați o vulnerabilitate la adresa siguranţei naţionale iar instituțiile de forță ale statului sunt obligate să ia măsuri împotriva acestora care sunt tratați, astfel, la fel ca orice terorist.

Față de  inițiativa politicienilor români, Comisia de Petiții a Parlamentului European a declarat deschisă Petiția depusă de FRJ MediaSind și de alte organizații și jurnaliști din România, iar comisarul european Viviane Reding s-a arătat alarmată și îngrijorată de această catalogare din SNAp:

 

Videoclip YouTube


 „
Sunt alarmată de ceea ce se întâmplă în statele membre. Nu voi putea niciodată să enunţ o frază ca aceea pe care aţi citat-o. Presa este liberă într-o democraţie liberă… Atunci când exagerează şi se întâmplă acest lucru câteodată, avem în toate statele membre un cadru legislativ pentru presă, care protejează individul, pentru că în mod normal este o chestiune ce ţine de drepturile individului împotriva puterii presei. Dar a spune că presa este o ameninţare la siguranţa naţională, atunci această afirmaţie trebuie probată şi cred că aceste dovezi vor fi foarte dificil de obţinut. Pentru mine, ca un Comisar pe media de zece ani, cred că presa liberă reprezintă şansa pentru Europa noastră... 

Videoclip YouTube

Vă prezentăm Petiția depusă de FRJ MediaSind la Parlamentul European (vezi aici), dezbaterea acesteia în cadrul Comisiei de Petiții (vezi aici) și scrisoarea transmisă de președintele Federației Europene a Jurnaliștilor, Mogens Blicher Bjerregard, Comisarului European pentru Justiție, Viviane Reding pentru asigurarea unei prese libere în Europa prin protecția surselor și prin eliminarea legilor împotriva legilor antiterorism (vezi aici).

  

Comitetul Executiv al FRJ MediaSind

 


 RFJ MediaSind has called on Romania’s Parliament to eliminate from the National Defence Strategy the provisions concerning the press

 

 The Romanian Federation of the MediaSind journalists, in its capacity as a full-fledged member of the European Federation of  Journalists and the International Federation of Journalists, on November 5th 2013 joined the international campaign ”Journalists aren’t terorists” and calls on the Romanian Parliament to eliminate from the country’s National Defence Strategy any provision regarding the activity of journalists, particularly that, which considers the press as a vulnerability for the national security. 

RFJ MediaSind has again called for support from the European Parliament and from the European Commissioner for Justice, Viviane Reding, to make the political class in Bucharest comply with  the European values by putting an end to any violations of the freedom of speech, which have become increasingly frequent against the Romanian journalists of late. If our appeals aren’t taken into consideration, with support from the EFJ and IFJ, we are going to table another petition at the European Parliament”, said RFJ MediaSind president Cristi Godinac. 

Almost three years ago, upon the president’s initiative, Romania’s Higher Defence Council introduced in the National Strategy a paragraph refering to ”The Fenomenon of ordered press campaigns with a view to denigrate state institutions, through the dissemination of false information about their activity, the pressure exerted by press trusts upon the political decision for political benefits or for benefits from various state institutions are (...) a vulnerability for the Romanian state.” 

Under the paragraph above, journalists are considered a vulnerability and the state’s institutions are forced to take measures against them, who are perceived as terrorists. 

In response to the Romanian politicians’ initiative, the Petition Committee of the European Parliament has declared open the petition forwarded by RFJ MediaSind and other journalists organisations in Romania, while commissioner Viviane Reding has voiced concern over how journalists have been labelled in Romania’s National Defence Strategy:

”I am nervous about what is happening in the member states that you`ve quoted in general and in some other member states in particular. And I can never sign a entence like you`ve qouted. Free media in a free democratcy… Media if they exaggerate, and some do, we have in all our member states the law of the press, which not only does it protect the individual, because normally there is a question about the rights of the individual vs. the media power. But to say that free media is a threat to national security, well that still has to be proved and I think that this proof will be very difficult to be brought. For me, as a media Commissioner for ten years I think that free media are the chance for our Europe…”

Here you have enclosed the petition the FRJ MediaSind has tabled at the European Parliament, the debate over it in the Petition Comittee (here - Marc Gruber here) and the letter sent by the EFJ president Mogens Blicher Bjerregard to the commissioner for justice Viviane Reding for ensuring a free press in Europe through the protection of sources and through the elimination of the laws against anti-terror laws. More details about ”Journalists aren’t terrorists” campaign can be found here

 RFJ MediaSind Executive Committee