Comunicate‎ > ‎

MediaSind Radio România cere demiterea conducerii și anchetarea faptelor de corupție din SRR!

postat 3 feb. 2020, 02:17 de Office Mediasind   [ actualizat la 3 feb. 2020, 02:31 ]
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala Radio România solicită Parlamentului României demiterea Consiliului de Administraţie al Societății Române de Radiodifuziune - SRR şi a Preşedintelui Director General, Georgică Severin, și cere instituțiilor abilitate de lege să cerceteze faptele descoperite de inspectorii Curții de Conturi.

Potrivit Raportului pentru anul  2018 al Curţii de Conturi, prin decizii şi ordine emise de conducerea SRR, au fost aduse prejudicii atât bugetului de stat prin cheltuirea discreţionară a banului public, cât și angajaților societății prin exercitarea abuzivă a puterii în privința acordării drepturilor salariale. Inspectorii Curţii de Conturi au descoperit încălcări ale legislației care pot atrage răspunderea disciplinară, civilă și penală a conducerii SRR
Între acestea amintim:

Stabilirea de către CA și încasarea nelegală, din partea Președintelui Director General, a unui salariu mai mare decât prevede legea. Pe cale de consecinţă, indemnizația membrilor CA a fost calculată și acordată în corelație cu o bază salarială eronat stabilită. Prejudiciu cauzat pe 2018 – 291 de mii de lei.

Preşedintele Director General, Georgică Severin, a beneficiat nelegal de o indemnizaţie mai mare decât prevederile în vigoare pentru deplasările internaționale ( bilete de avion la business class și încasarea de diurne stabilite nelegal).

Factori de decizie din SRR au exercitat în exces și în mod abuziv prerogativele conferite de lege în calitatea de angajator, prin emiterea unei decizii de concediere, dovedită a fi netemeinică și nelegală. Prejudiciu 132 de mii de lei
Nereguli privind administrarea patrimoniului instituțiilor care sunt finanțate de la bugetul de stat şi încălcarea dispozițiilor legale în materie.

În aceste condiţii, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala Radio România solicită Comisiilor de cultură ale Parlamentului demiterea Consiliului de Administraţie al SRR şi a PDG, Georgică Severin, iar instituţiilor abilitate recuperarea prejudiciilor de la persoanele responsabile. În plus, cerem Parlamentului şi Guvernului reintroducerea taxei radio şi depolitizarea SRR.

Constatări Raport Curtea de Conturi

Abaterile constatate de Curtea de Conturi în anul 2019 au fost cauzate, în principal, de organizarea și funcționarea defectuoasă a formelor de control intern la nivelul entității, atât la nivel central, cât și în cadrul structurilor SRR.
Deși organe de control abilitate (Curtea de Conturi și Ministerul Finanțelor Publice) au dispus măsuri pentru clasarea bunurilor culturale mobile din arhiva sonoră a SRR, iar structurile de specialitate din cadrul entității au propus diverse modalități de punere în aplicare și remediere a situației existente, factorii decidenți nu au soluționat starea de fapt sesizată anterior.

În aceste condiții, la data efectuării misiunii de audit, bunurile culturale mobile care fac parte din arhiva sonoră a entității sunt reflectate în evidența extracontabilă la valoarea de 457 mii lei.
Această evaluare este nereală și fără concordanță cu natura bunurilor respective, reprezentând de fapt costul suporturilor electronice de arhivare.

În anul 2018, la nivelul SRR – sediu central și studiouri teritoriale, s-a derulat un contract de furnizare încheiat între SRR și o societate comercială cu răspundere limitată, pentru achiziționarea de consumabile pentru copiatoare și imprimante.
Analizând modul de derulare a angajamentului legal s-a constatat că nu în 158 toate cazurile persoanele responsabile să verifice respectarea clauzelor contractuale au penalizat acțiunea defectuoasă a furnizorului.
Drept urmare, în situațiile în care livrarea mărfurilor comandate s-a efectuat cu o întârziere mai mare de cinci zile lucrătoare, structurile teritoriale beneficiare au aprobat plata integrală a facturilor emise fără a reține penalitățile calculate, în cuantum de 922 lei.

Din analiza obligațiilor către furnizori prezentate de SRR în situațiile financiare întocmite la 31.12.2018 s-a stabilit că pentru datorii în cuantum de 34 mii lei nu mai există posibilitatea reală de achitare, că vechimea scadenței este mai mare de trei ani și că nu se mai cunosc datele de contact ale creditorului.
Cu toate acestea, contul „Furnizori” cuprinde în componența soldului la 31.12.2018 inclusiv aceste sume prezentate ca obligații curente, deși entitatea se află în imposibilitate de a stinge prin plată directă aceste datorii.
În această situație, deși se impunea o analiză detaliată a soldurilor conturilor la data întocmirii situațiilor financiare, compartimentele de specialitate nu au procedat în acest sens.

Consiliul de administrație al SRR a aprobat drepturi salariale pentru directorul general al entității într-un cuantum superior celui stabilit prin Legea de organizare și funcționare nr. 41/1994, situație ce a generat pentru anul 2018 plăți în afara cadrului legal, suportate din fonduri bugetare, în valoare de 124 mii lei (121 mii lei reprezintă drepturi salariale și 3 mii lei contribuții datorate de angajator).
Pe cale de consecință, indemnizația membrilor CA, care reprezintă 25% din salariul brut lunar al directorului general, a fost calculată și acordată în corelație cu o bază salarială eronat stabilită.
În aceste condiții, bugetul SRR a suportat cheltuieli din fonduri publice în sumă de 291 mii lei, pentru care nu există bază legală de aplicare.

Pentru deplasările efectuate în străinătate în anul 2018, președintele – director general al SRR a beneficiat nelegal de o indemnizație de deplasare la nivelul prevăzut la categoria a II-a din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare și a decontat cheltuieli de transport cu avionul la „business class”, în condițiile în care, potrivit actelor normative, funcția de director general al SRR nu este asimilată funcției de ministru, ci, potrivit reglementărilor legale, doar salariul brut lunar pe care îl primește directorul general al SRR este asimilat funcției de ministru.
Cuantumul cheltuielilor au fost stabilite, aprobate și decontate în baza Instrucțiunilor privind deplasările în străinătate ale personalului SRR pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, aprobate de președintele – director general al SRR prin Ordinul nr. 386/5.04.2016, instrucțiuni necorelate cu prevederile art. 23(2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune și nerevizuite după modificarea art. 41 din Legea nr. 41/1994 prin Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Conducerea SRR nu a luat măsuri pentru buna gestiune a fondurilor aprobate pentru finanțarea cheltuielilor efectuate cu deplasările externe, în sensul că nu a întreprins măsuri prin care să se urmărească minimizarea costului resurselor alocate pentru achiziția biletelor de avion aferente deplasărilor externe.
Modul de achiziție a serviciilor de transport pentru transportul cu avionul a persoanelor a căror deplasare a fost aprobată prin ordin nu a avut în vedere utilizarea fondurilor publice cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate.
În anul 2018, la nivelul SRR nu au fost reglementate condițiile de analiză și aprobare a ajutoarelor sociale cu acordul Comisiei Paritare în temeiul Contractului colectiv de muncă din 3.12.2015, valabil pentru perioada 16.12.2015-15.12.2017, prelungit până la 15.12.2018.

Conform Contractului colectiv de muncă, salariații entității pot beneficia de diverse tipuri de ajutoare sociale în cazuri justificate, situații ce au fost analizate de auditorii publici externi.
Aceste ajutoare sunt de competența Comisiei paritare, aceasta fiind structura ce ar trebui să le analizeze și să le aprobe.
S-a constatat că, în anul 2018, la nivelul SRR nu a existat transparență din punct de vedere al modului de evaluare a cererilor de solicitare de ajutoare și a documentelor însoțitoare, a criteriilor în funcție de care s-a stabilit numărul de salarii minime brute pentru fiecare solicitare în parte sau a numărului de ajutoare acordate în cursul unui an unei persoane, fiind identificate persoane care au primit mai multe ajutoare în cursul anului 2018.

Societatea Română de Radiodifuziune a fost prejudiciată cu suma de 132 mii lei, reprezentând despăgubiri stabilite de Curtea de Apel București, cuvenite unui salariat, față de care s-a constatat că factorii decizionali din cadrul SRR au recurs la exercitarea în exces și în mod abuziv a prerogativelor conferite de lege în calitatea sa de angajator, prin emiterea unei decizii de concediere, dovedită a fi netemeinică și nelegală.

Pentru anul 2018, la nivelul Societății Române de Radiodifuziune au fost identificate următoarele aspecte:

– ordonanțarea și plata cheltuielilor nu au fost efectuate în toate cazurile conform prevederilor legale, constatându-se acordarea cu întârziere a vizei de control financiar preventiv propriu;
– ordonanțările de plată nu au fost completate în toate cazurile cu data la care au fost aprobate de 159 ordonatorul de credite;
– operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu nu au fost înscrise în registre, conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în SRR, aprobate prin OPDG nr. 335/10.04.2015 și actualizate prin OPDG nr. 86/30.01.2019.
Au fost efectuate acțiuni de control financiar de gestiune în lipsa Ordinului de control operativ planificat/ Ordinului de control tematic, dar cu Rezoluția președintelui – director general pe documentele prin care s-a dispus efectuarea acțiunilor.

De asemenea, conducerea SRR nu a aprobat toate rapoartele de control financiar de gestiune. continuarea demersurilor inițiate cu scopul realizării clasării bunurilor culturale mobile din arhiva sonoră a Recomandări entității, stabilind explicit modalitatea prin care se va realiza această operațiune.

Biroul Executiv al MediaSind - Radio România

București, 3 februarie 2020