Comunicate‎ > ‎

Senatul a votat Legea politizării AGERPRES! Să vă fe ruşine!

postat 30 oct. 2017, 01:13 de Office Mediasind   [ actualizat la 1 nov. 2017, 00:39 ]
Ignorând reacţiile principalelor organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul media şi al libertăţii de exprimare - Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, Active Watch, Centrul pentru Jurnalism Independent, Convenţia Organizaţiilor de Media, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, Reporters sans Frontieres, UNI Europa, Media, Entertainments and Arts, Federaţia Internaţională a Muzicienilor, proteste apărute şi pe platforma Consiliului Europei, 64 de senatori de la PSD şi ALDE au votat                                                                proiectul de politizare a AGERPRES, iniţiat de ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu.
                                                                                            Să vă fie ruşine! Rămânem pe baricade!30 octombrie 2017

Paris, Leipzig, București

Senatori – NU votați modificarea legii Agerpres!

 

Stimate doamne și stimați domni senatori,

 

Organizațiile de drepturile omului și libertatea presei, semnatare ale prezentei scrisori, fac un apel la dvs. pentru a bloca prin vot încercările unor grupări de a pune stăpânire politică pe agenția națională de presă AGERPRES, într-un prim pas, și de a subordona politic total, într-un al doilea pas, toate serviciile publice de media din România.

Luni, 30 octombrie 2017, este programat în Senat votul pentru proiectul de modificare a legii AGERPRES (L 330/2017 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES). Proiectul este inițiat de un grup de senatori ai Partidului Social Democrat, printre care se numără ministrul Culturii și Identității Naționale, Lucian Romașcanu.

Proiectul nu și-a propus modernizarea legii de funcționare a AGERPRES, neexistând nicio analiză a modului de funcționare a agenției naționale de presă și a necesităților de modificări legislative pentru îmbunătățirea activității acesteia. Proiectul este gândit specific și exclusiv pentru schimbarea modului în care poate fi demis Directorul acestei instituții, ținta urmărită fiind în mod vizibil schimbarea de urgență de la conducerea acestei instituții a actualului Director.

Mai exact, conform proiectului supus votului dvs., Directorul poate fi demis de către Parlament oricând pe parcursul mandatului, prin respingerea raportului anual de activitate, fără însă ca în proiect să fie incluse și criteriile care ar putea duce la respingerea raportului (de exemplu, neîndeplinirea obiectivelor  prevăzute în Strategia Anuală adoptată de Agerpres).

În fapt, mecanismul prin care în prezent televiziunea și radioul public stau la cheremul partidului sau al coaliției aflate la guvernare urmează a fi adoptat și pentru agenția națională de presă. Respingerea raportului anual al radioului și televiziunii publice, fără existența unor criterii definite clar în lege, a făcut ca la conducerea televiziunii publice, din 2000 și până în prezent, doar un singur Președinte – Director General (PDG) să își poată încheia mandatul, iar acea persoană, întâmplător sau nu, era agreată de Partidul Social Democrat.

În mai puțin de un an de mandat de guvernare, coaliția majoritară PSD-ALDE a reușit să schimbe conducerile atât a televiziunii publice cât și a radioului public, prin respingerea raportului anual, și să numească în funcțiile de Președinți-Directori Generali o persoană agreată de PSD la televiziune și un membru PSD la radio. Chiar dacă suntem de părere că radioul și televiziunea publică au nevoie de reformă imediată, schimbarea politică a conducerilor nu face decât să împovăreze și să subordoneze politic și mai mult aceste instituții. În plus, în ceea ce privește agenția națională de presă, progresele instituției în ultimii ani sunt vizibile cu ochiul liber. Performanțele editoriale s-au îmbunătățit, site-ul instituției este în creștere ca vizibilitate, iar acuzele de interferență politică la nivel editorial sunt practic inexistente în spațiul public.

În plus, din informațiile care au reieșit în spațiul public, am aflat cu îngrijorare că se dorește centralizarea celor trei instituții sub o singură umbrelă, o companie de media publică națională. Schimbarea conducerii AGERPRES, prin adoptarea legii supusă votului Senatului luni, este doar un prim pas în această direcție. Considerăm că o astfel de unificare a celor trei instituții este extrem de periculoasă pentru libertatea mass-media publice. Centralizarea sub o conducere (politică) unică va face ca ziariștii din mediile publice să aibă și mai puțină libertate în a-și îndeplini rolul de câine de pază cu care au fost investiți și pentru care sunt plătiți de cetățeni.

Proiectul de modificare a Legii Agerpres a fost criticat deja de OSCE, Federația Europeană a Jurnaliștilor, UNI Europa Media, Entertainments & Arts, Federația Internațională a Muzicienilor, și se află ca alertă pe platforma libertății de exprimare a Consiliului Europei. De asemenea, publicații importante ca New York Times, Washington Post, EuroNews, Foxnews, RFI etc. au prezentat intenția PSD de a politiza și Agerpres.

Nu uitați, stimați senatori, că puterea politică se schimbă periodic. Păstrați mediile publice în slujba cetățeanului, pentru că, slujind interesul public, vă sunt de folos și dvs., mai mult decât o fac fiind subordonate politic.

În concluzie, considerăm că instituțiile publice de media se află sub asediu politic și facem un apel la dvs., indiferent de partidul politic din care faceți parte, să nu puneți umărul la distrugerea definitivă a acestor instituții. Începeți prin a spune NU acestui proiect de modificare a legii AGERPRES!

Reporteri fără Frontiere (Reporters sans frontières)

European Center for Press and Media Freedom

ActiveWatch (membră a Rețelelor Reporteri fără Frontiere și IFEX)

Sindicatul Român al Jurnaliștilor - MediaSind (membră a Federației Internaționale a Jurnaliștilor)

Centrul pentru Jurnalism Independent

Convenția Organizațiilor de Media


October 30, 2017

Paris, Leipzig, Bucharest

 

Senators, vote AGAINST the amendments to the Agerpres law!  

 

Ladies and gentlemen senators,

 

Human rights and press freedom organizations, signatories of this open letter ask you to block by vote the attempts of some groups to politically dominate the national press agency AGERPRES, in a first step, and to gain total political control, in a second step, of all public media services in Romania.

 

Monday, the 30th of October 2017, the Senators are scheduled to vote for the project that aims to modify the Agerpres Law. The project was initiated by a group of Social Democratic Party (PSD) senators, including the current  Minister of Culture and National Identity, Lucian Romașcanu.

 

The project doesn’t intend to modernize the Agerpres functioning law, as it claims, and it is not based on an analysis of the functioning and performance of the national press agency and of the needs for  legislative changes to enhance its activity. The project is designed specifically and solely to change the way in which the Director of this public institution can be dismissed, the obvious target being to urgently change  the current management of this organization.

 

More specifically, according to the project you are supposed to vote for, the Agerpres Director might be dismissed by the Parliament at any time during their term of office, by rejecting the annual report. The draft does not include though any objective criteria for the rejection of the report (like, for example, not meeting the goals set in the Annual Strategy adopted by Agerpres).

 

In fact, the same mechanism by which the public television and radio are currently at the mercy of the ruling political party or coalition is to be extended to the national press agency also.

 

The rejection of the annual report of the public television and radio, without the existence of clearly defined criteria in the law, made it possible for the management of the public television to be arbitrarily dismissed. Thus, since the year 2000 to present, only one General President-Director was able to finish their 4-year mandate. That person was, incidentally or not, supported by the Social Democratic Party.

In less than a year in power, the majority PSD-ALDE coalition managed to change the management of both public television and radio, by rejecting their annual reports, and to name as General Presidents-Directors a person agreed by PSD for the public television and a PSD member for the management of the radio.

 

Even though we consider that the public television and radio need an immediate reform, the political change of management for these institutions makes it even harder for them to get rid of the political burden. In addition, regarding the national press agency, the institution's progress in recent years is visible to the naked eye. The editorial performances have improved, the organization's website is growing, and the accusations of political interference at the editorial level are almost non-existent in the public space.

 

Furthermore, according to information that emerged in the public space, there is an intention of centralization of the three media institutions under a single umbrella, a national public media company. This possible merge is causing us deep concerns. Changing Agerpres management, by adopting the draft law  subjected to the Senate's vote on Monday, is just a first step in this direction. We believe that such an unification of the three public media institutions is extremely dangerous for public media’s freedom. Centralizing these institutions under a single (political) leadership could drastically limit the journalists’ watchdog role they’ve been granted with and paid for by the citizens.

 

The draft amendment to the law on the Romanian version was criticized by the OSCE, the European Federation of Journalists, UNI Europa Media, Entertainment & Arts, International Federation of Musicians, and it is considered a threat, according  to the freedom of expression platform of the Council of Europe. Also, major publications like the New York Times, Washington Post, EuroNews, FoxNews, RFI, etc. commented on PSD intention to politicize Agerpres.

 

Remember, honoured senators, that political power changes periodically. Let the public media serve the public interest, because, this way, they also help you, more than they could do it by being politically subordinated.

 

In conclusion, we believe that the public media institutions are being under political siege and we ask you, no matter which political party you belong to, not to be part of the complete destruction of these institutions. You can start by saying NO to this Agerpres draft law!

 

Reporters without Borders

European Center for Press and Media Freedom

ActiveWatch (member of the Reporters without Borders Network and IFEX)

Romanian Trade Union of Journalists - MediaSind (member of the International Federation of Journalists)

Center for Independent Journalism

Convention of the Media Organizations