Comunicate‎ > ‎

SRJ MediaSind condamnă brutalitatea cu care jandarmii au molestat jurnaliştii la protestele din Bucureşti

postat 14 aug. 2018, 00:25 de Office Mediasind   [ actualizat la 14 aug. 2018, 09:04 ]
https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-13/foto%20silviu%20matei%202.jpg
UPDATE: Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor reacţionează şi sesizează Consiliul Europei:

Vezi  reacţia FIJ-FEJ şi Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, membru fondator al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind – organizaţie afiliată la Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, condamnă acţiunile jandarmilor care, în ziua de 10 august 2018, au agresat fizic şi verbal jurnalişti, aflaţi în exerciţiul funcţiunii.

SRJ MediaSind atrage atenţia că rolul jurnaliştilor este de a informa publicul iar instituţiile stautului au obligaţia, în conformitate cu prevederile Constituţiei României şi a Convenţiilor internaţionale la care România a aderat, să protejeze lucrătorii din mass-media, atunci când aceştia îşi desfăşoară activitatea în situaţii de risc. Doar respectând acest deziderat, este garantată libertatea de exprimare a jurnaliştilor.

Din acest motiv, SRJ MediaSind consideră că acţiunile jandarmilor care au atacat în mod brutal jurnalişti aflaţi în misiune, trebuie urgent sancţionate. În consecinţă, SRJ MediaSind solicită instituţiilor abilitate să ancheteze cu celeritate atât pe jandarmii care au acţionat ilegal, dar şi pe cei care au dat ordinele respective.

Centrul pentru Jurnalism Independent a documentat cazuri în care, în seara zilei de 10 august 2018,  jandarmii au atacat jurnalişti. Prezentăm câteva exemple:

Robert Mihăilescu, jurnalist Hotnews.ro

“Transmiteam LIVE intervenția jandarmilor. Bărbatul în alb m-a prins de mână și mi-a smuls telefonul. I-am strigat că sunt ziarist și am ridicat mâinile deasupra capului, cu legitimația care se afla la gât ridicată în aer. Bărbatul m-a tras în mijlocul jandarmilor cărora le-a spus: ‘Luați-l și pe ăsta’. Unul dintre jandarmi m-a lovit cu pumnul și m-a împins în spatele cordonului în timp ce un alt jandarm mi-a mai dat un picior în spate. I-am cerut să îmi dea telefonul înapoi, spunându-le din nou că sunt ziarist. Un jandarm m-a înjurat și m-a lovit cu piciorul. În acest timp, un alt jandarm zdrobea de asfalt telefonul meu”.

Ioana Moldovan, fotojurnalist Documentaria.ro

“Văzând jandarmii în fugă, am ridicat mâinile sus, aparatul într-o mână și legitimația de presă la vedere în cealaltă. Eram singură în acea zonă. Dintr-un grup mic de jandarmi de lângă mine, unul s-a apropiat și mi-a dat un jet de gaz din butelie direct în ochi de la o distanță de câțiva centimetri. Nu mai vedeam mare lucru. Trecând pe lângă ei le-am zis:

– Mi-ați dat direct în ochi.

A venit răspunsul unuia dintre ei:

-„Și ce voiai, să te f*t? Proasta dracu’, cine te-a pus să vii să faci poze?”

Cristi Stefănescu, corespondent DW

“Am stat câteva zeci de secunde în genunchi, pe asfaltul ud, așteptând să-mi treacă durerile, iar când am deschis ochii am văzut în fața mea mai multe perechi de cizme (..). M-am ridicat și le-am arătat legitimația de jurnalist. Unul dintre ei m-a apucat de un umăr, un altul și-a proptit scutul în celălalt umăr, păreau indeciși dacă să mă împingă înspre în afara pieței sau să mă îndepărteze din calea lor. Un al treilea a ridicat brațul cu pulanul și mi-a fluturat ochelarii de pe nas, strigând „Ia mai lăsați-mă cu presa”. Deveniseră mai curajoși decât colegii lor din colțul cu huligani al pieței. Secvența finală a incidentului a fost un fel de miuță cu mine între vreo trei sau patru scuturi, înainte ca un incident petrecut undeva spre intrarea pe Șoseaua Kiseleff să-i solicite și oblige să mă ignore. ”

Silviu Matei, fotojurnalist Agerpres, (membru SRJ MediaSind)

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-13/foto%20silviu%20matei.jpg

“Și pe noi, cei de la presă, ne-au luat la șuturi, așa fără motiv, doar pentru că ne aflam acolo ca să ne facem meseria. Unul cu care m-am certat pentru că am vrut să fac o faptă bună, adică să ridic un trepied de tv care căzuse pe jos, m-a luat la șuturi și voia să dea cu scutul, dar și cu bastonul în mine, deși îi spuneam ce vreau să fac și îi arătam și legitimația de presă în același timp. Știti ce mi-a spus… Că “mă p**ș pe legitimația ta… Menționez că stăteam în zona rezervată presei, acolo unde erau carele de tv.”

Pe lângă aceste situații, au existat și numeroase cazuri de jurnaliști răniți în timp ce își făceau meseria, documentând protestele și intervenția jandarmilor.

Însemnele de presă – indiferent de forma în care se prezintă (carnet, card, badge, vestă inscripționată) – sunt singurele care pot atesta calitatea de jurnalist a unei persoane. Expunerea la vedere a însemnelor de presă este una dintre primele reguli ale oricărui jurnalist care participă, în calitate profesională, la evenimente, cu atât mai mult la cele cu potențial conflictual. O atare expunere are tocmai menirea de a semnala participanților faptul că persoana respectivă se află pe teren în exercițiul funcțiunii, pentru a informa publicul. De aceea sunt cu atât mai greu de înțeles și justificat agresiunile jandarmilor împotriva jurnaliștilor, unele dintre ele petrecându-se chiar în zona rezervată presei. Mai mult, chiar și atunci când a existat dialog cu forțele de ordine, iar jurnaliștii și-au făcut cunoscută identitatea profesională, agresiunile au continuat, uneori chiar s-au agravat.

În Declarația de la Medellin privind asigurarea siguranței jurnaliștilor și combaterea impunității, UNESCO cheamă statele membre “să informeze și să pregătească forțele armate și de poliție pentru a respecta și promova siguranța jurnaliștilor în situații de risc și a se asigura că jurnaliștii pot lucra în deplină siguranță pe teritoriul lor”. – precizează CJI.

În aceste condiţii, este inexplicabilă atitudinea publică a Jandarmeriei. Purtătorul său de cuvânt a considerat ca fiind îndreptăţite acţiunile brutale ale jandarmilor împotriva jurnaliştilor,  motivând că aceştia trebuie să se supună aceloraşi reguli ca toţi participanţii la protest.

SRJ MediaSind

                                                                    Bucureşti, 14 august 2018

Credit foto: Silviu Matei, AGERPRES

 MediaSind condemns the brutality that the gendarmes used in order to molest the journalists

Romanian Trade Union of Journalists MediaSind, a founding member of the Federation of Culture and Mass Media FAIR-MediaSind, an affiliated organization to the International Federation of Journalists and to the European Federation of Journalists, condemns the actions of the gendarmes who, on August 10, 2018, have physically and verbally aggressed journalists , on duty.

MediaSind draws attention that the role of journalists is to inform the public. The state institutions have the obligation, in accordance with the provisions of the Romanian Constitution and international conventions to which Romania has joined, to protect media workers when they are operating in situations of risk. Only by respecting this goal, is the freedom of expression of journalists guaranteed.

For this reason,  MediaSind believes that the actions of the gendarmes who brutally attacked journalists on mission must be urgently sanctioned. As a result,  MediaSind asks the competent institutions to investigate right away both the gendarmes who acted illegally, and those who gave the orders.

The Center for Independent Journalism has released information about  cases in which, on the evening of August 10, 2018, the gendarmes attacked journalists. Here are some examples:

Robert Mihăilescu, journalist Hotnews.ro

"We were broadcasting the gendarmes' intervention. The  man dressed in white grabbed my hand and tore my phone out. I cried out that I was a journalist, and I raised my hands above my head, with the card that was hanging at my neck  in the air. The man dragged me in the middle of the gendarmes to whom he said: 'Take this one too.' One of the gendarmes hit me with his  fist and pushed me behind the cord, while another gendarme hit me with his leg in the back. I asked him to give my phone back, telling him again that I was a journalist. A gendarme cursed me and kicked me. Meanwhile, another gendarme crushed my phone on the asphalt. "

Ioana Moldovan, photo journalist Documentaria.ro

"Seeing the gendarmes fleeing, I raised my hands up, the device in one hand and the press card at sight, in the other. I was alone in that area. From a small group of gendarmes beside me, one came out and gave me a gas jet from the cylinder directly into my eyes a few centimeters away. I could not see much. Passing beside him, I said :

- You got me right in the eye.

The answer came from one of them:

- And what did you want,  to f*ck you? Poor stupid, who made you come and take pictures? "

Cristi Stefanescu, DW correspondent

"I stood for a few seconds on my knees, on the wet asphalt, waiting for my pain to pass, and when I opened my eyes I saw several pairs of boots in front of me. I got up and showed them my ID card. One of them grabbed my shoulder, another put his shield on my other shoulder, and seemed indecisive to push me out of the market or to move me away from their path. A third one lifted his arm and waved my glasses on my nose, shouting, "Spare me with the press." They had become more courageous than their colleagues in the corner of the market hooligans. The final sequence of the incident was a kind of little game with me between three or four shields. Only when an incident took place somewhere down Kiseleff Road they ignored me. "

Silviu Matei, photojournalist Agerpres, (MediaSind member)

"And we, the press, we took the kicks, with no reason, just because we were there to do our job. The one I fought with  because I wanted to do a good job, that is, to pick up a TV tripod that had fallen on the floor, started to kick me and wanted to hit me with the shield, also with his stick  though I was telling him what I wanted to do and showed him the press card at the same time. You know what he said to me ... "I'm pi***ng on your ID ... I'm mentioning that I was sitting in the reserved area of the press, where the TV ob vans were."

In addition to these situations, there have been numerous cases of journalists wounded while doing their job, reporting about the protests and about the intervention of the gendarmes.

The press signs - regardless of the form in which they are presented (card, card, badge, inscribed vest) - are the only ones that can attest to the journalist quality of a person. Exposure to media stamps is one of the first rules of any journalist who, in professional quality, takes part at events, especially to those ones with potential conflicts. Such exposure is precisely the intention to signal to the participants that the person is on the ground in the exercise of his duties in order to inform the public. That is why it is more difficult to understand and justify the gendarmes' aggressions against journalists, especially the aggressions which took place in the area reserved to the press. Moreover, even when there was a dialogue with the police and the  journalists made their professional identity known, the aggressions still continued, sometimes even become worse.

In the Medellin Declaration on Ensuring the Safety of Journalists and Combating Impunity, UNESCO calls on Member States "to inform and prepare the armed forces and the police to respect and promote the safety of journalists at risk and to ensure that journalists can work safely on their territory ". - says CJI.

Under these circumstances, the Gendarmerie's public attitude is inexplicable. The Spokesman considered the gendarmes' brutal actions against journalists justified, motivating that the press must obey the same rules as all the participants in the protest.


SRJ MediaSind                                                                                        Bucharest, August 14, 2018